З досвіду роботи

Використання ІКТ в початковій школі

Сучасний світ усе більше залежить від інфор­маційних технологій, які використовують у всіх сферах громадського життя. Для мільйонів людей комп'ютер перетворився на звичний атрибут по­всякденного життя, незамінного помічника в на­вчанні, роботі й під час відпочинку. Він позбавив людину рутинної праці, спростив пошук необхідної і своєчасної інформації, спілкування. Тому використання інформаційних технологій у школі — це об'єктивний і природний процес, вимога сьогодення.

Сучасна школа з її проблемами примушує ду­мати про те, як зробити процес навчання резуль­тативним. Як навчати так, щоб дитина виявляла цікавість до знання. Вивчення будь-якої дисци­пліни з використанням ІКТ сприяє підвищенню інтересу школярів до предмета. Класичні та інте­гровані уроки у супроводі мультимедійних пре­зентацій, онлайнових тестів та програмних про­дуктів дозволяють учням поглиблювати знання, здобуті раніше. Як говорить англійське прислів'я: «Я почув і забув, я побачив і запам'ятав». За­стосування сучасних інформаційно – комунікаційних технологій в освіті створює сприятливі умови для формування особистості учнів і відповідає вимогам сучасності.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа.

Можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання - виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією..

Саме використання ІКТ дає можливість змінити зміст освіти та сприяє:

-кращому сприйняттю й засвоєнню дітьми навчального матеріалу;

-зростанню інтересу до пізнання;

-індивідуалізації навчання;

-розвитку творчих здібностей учнів;

-скороченню видів роботи, що стомлюють дітей;

-використанню різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) для збагачення змісту і посилення мотивації навчання;

-більш динамічній подачі матеріалу;

-формуванню в учнів адекватної самооцінки та створенню умов для самостійної роботи;

самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;

-засвоєнню і учнями, і учителями нових важливих знань, умінь, навичок.

Практика доводить, що при активному використанні ІКТ досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, зіставляти їх, організовувати роботу з інформацією, висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та письмову мову, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення. Так, вже у початкових класах інформаційно – комунікаційні технології допомагають дитині побачити своїми очима незвичайний і різноманітний світ рослин і тварин, наповнити клас звуками лісу, дзюрчанням струмка, що дозволяє перенестися в лоно природи. Якщо учень побачить рух Землі навколо Сонця, рух Сонячної системи, то йому буде легше уявити принципи роботи об'єктів.

Також застосування нових інформаційних технологій у традиційному початковому навчанні дозволяє диференціювати процес навчання молодших школярів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, дає можливість творчо працюючому вчителю розширити спектр способів представлення навчальної інформації, дозволяє здійснювати гнучке управління навчальним процесом, є соціально значущим і актуальним.

Демонстраційний матеріал, досліди, ігрові завдання, тести, подані з використанням комп'ютерних засобів навчання, допомагають урізноманітнити під час уроків види діяльності учнів, перевірити якість отриманих знань, дає можливість дитині самостійно працювати на комп'ютері.

Учителю застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця:

-готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні матеріали тощо), батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах тощо;

-оформляти документацію;

-в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів;

налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів;

-обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів, швидко отримувати й систематизувати потрібну інформацію.

Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним.

Уроки із застосовуванням ІКТ особливо насущні в початковій школі. Ще К.Д. Ушинський помітив: «Дитяча природа вимагає наочності». Учні 1-4 класів мають наочно-образне мислення, тому дуже актуально будувати їхнє навчання, використовуючи якомога більше високоякісного ілюстративного матеріалу, залучаючи у процес сприймання сьогочасного не тільки зір, а й слух, емоції, уяву.

Використання ІКТ на різноманітних уроках у початковій школі дає змогу перейти від пояснювально-ілюстрованого способу навчання до діяльнісного, за якого дитина стає активним суб׳єктом навчальної діяльності. Це сприяє усвідомленому засвоєнню знань учнями.

Використання комп׳ютера можливе на всіх етапах навчання. Але слід пам׳ятати, що комп׳ютерна підтримка повинна бути одним із компонентів навчального процесу і застосовуватися там, де це доцільно.

Однією із найважливіших форм підготовки і подання навчального матеріалу до уроків у початковій школі можна назвати створення мультимедійних презентацій.

Комп׳ютерна презентація це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію.

Мультимедійні презентації – це зручний і ефективний спосіб представлення інформації за допомогою комп ׳ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку, звук і зображення, тобто ті фактори, які найдовше утримують увагу дитини.

Одночасний вплив на два найважливіших органи сприйняття (слуху і зору) дає змогу досягти набагато більшого ефекту. У класі під час таких уроків створюється ситуація реального спілкування, за якого учні охоче виконують завдання, виявляють цікавість до досліджуваного матеріалу, вчаться самостійно працювати з навчальною, довідковою та іншою літературою з предмета. У дітей з׳являється зацікавленість в отриманні вищого результату, готовність і бажання виконувати додаткові завдання.

В умовах реформування системи освіти в Україні пошук відповіді на запитання «Як навчати?» привів мене до висновку використовувати в своїй роботі засоби ІКТ. Я хочу. щоб учні з задоволенням ішли до мене на урок, щоб кожен учень хотів навчатися і на протязі всього свого життя міг здобувати потрібну інформацію,користуючись новітніми технологіями, застосовувати набуті знання на практиці.

У школі працюю більше 35 років.Вимоги суспільства до освіти міняються. Щоб зробити процес навчання більш цікавим і продуктивним, я звернулась за допомогою до комп’ ютера.

Розпочалося все з пошуку ритмічних музичних фізкультхвилинок.За нетривалий час створена чимала база мультимедійних презентацій та відеоматеріалів.Засоби мультимедіа використовую на всіх уроках.Мій досвід роботи з молодшими школярами дозволяє зробити такі висновки:
1. Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, природознавства, української мови, предметів художньо-естетичного циклу.
2. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.
3. В процесі сумісної комп’ютерно-ігрової діяльності виникає «кооперуючий ефект». Учні у грі проти комп’ютера допомагають, як правило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій, навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному вигляді.
4. Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.
5. Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.
Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю. Основні професійні інструменти вчителя початкових класів – це дитяча книжка (у тому числі і підручник) і живе усне мовлення, розраховане на сприйняття учнями молодшого шкільного віку. Тому чільне місце у формуванні дитячої особистості посідають уроки рідної мови (навчання грамоти, класне читання, позакласне читання, українська мова, уроки розвитку мовлення).
Та не лише цим я користуюсь під час підготовки до уроків. Я намагаюсь використовувати різноманітні дидактичні засоби, наочні посібники для того, щоб учень зміг краще зрозуміти прочитане, осягнути ті моменти, які хотів виділити автор твору або і сам вчитель.
В своїй роботі я використовую комп’ютер, починаючи з 1 класу, на різних типах уроків: засвоєння нових знань; узагальнення і систематизація знань; комбіновані уроки.
У своїй практичній діяльності створюю і використовую презентації кількох видів. Серед них:

1. Лекції – відеоряд, який може бути представлений текстом, малюнками, відеоматеріалами, схемами і діаграмами. Необхідний матеріал поступово виводжу на екран в ході уроку, що дає змогу поетапно розглядати основні питання теми.

2. Задачник і тренажери, які містять завдання, що дозволяють організувати фронтальну, групову та індивідуальну роботу учнів на уроці та вдома.

3. Тести, які використовуються для оперативної перевірки якості знань учнів.

Таким чином презентація допомагає мені організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації і т. д.

Наприклад, на уроках математики за допомогою слайдів, демонструю приклади, схеми задач, ланцюжки для усної лічби, математичні розминки.

Для уроків навчального курсу ʺЯ і Українаʺ створюю презентації фільми. Презентація з використанням анімації допомагає не тільки скласти яскравий, емоційний і в той же час науковий образ, а й активізує пізнавальну діяльність учнів і допомагає в роботі над формуванням поняття та його запам׳ятовуванням. Анімаційні ефекти дають змогу продемонструвати учням, як здійснюється кругообіг води у природі; рух Землі навколо Сонця.

Особливо цікавими за допомогою презентації можна зробити уроки читання. Портрети письменників, місця, де вони жили і творили, інсценування окремих епізодів з творів, складання плану, словникова робота, чистомовки, скоромовки – все стає можливим, якщо використовувати ці сучасні методи. І перевірити знання простіше: тести, кросворди, ребуси, шаради, - все робить урок захоплюючим, а отже таким, що запам׳ятовується.

За допомогою простої зміни слайдів презентація дає змогу продемонструвати картини художників на уроках малювання та читання, зразки виробів і етапи роботи на уроках праці.

У підготовці презентацій до уроку беруть участь і мої учні та батьки дітей. Використання дитячих матеріалів у презентаціях багаторазово посилює мотивування дітей, якнайбільше авторів матеріалів. У цьому випадку школяр втілює функцію учителя, коментуючи сутність своєї роботи. Це допомагає дітям на тільки засвоїти матеріал уроку, а й навчитися здійснювати простий пошук інформації, розробляти найпростіші мультимедійні продукти.

Практика доводить, що при активному використанні ІКТ досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та письмову мову, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення. Так, вже у початковій ланці вони допомагають дитині побачити своїми очима незвичайний і різноманітний світ рослин і тварин, наповнити клас звуками лісу, дзюрчанням струмка, що дозволяє перенестися в лоно природи. Якщо учень побачить рух Землі навколо Сонця, рух Сонячної системи, то йому буде легше уявити принципи роботи об'єктів.

Також застосування нових інформаційних технологій у традиційному початковому навчанні дозволяє диференціювати процес навчання молодших школярів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, дає можливість творчо працює вчителю розширити спектр способів пред'явлення навчальної інформації, дозволяє здійснювати гнучке управління навчальним процесом, є соціально значущим і актуальним.

Демонстраційний матеріал, досліди, ігрові завдання, тести, поміщені на дисках, допомагають урізноманітнити під час уроків види діяльності дітей, перевірити суму отриманих знань, дає можливість дитині самостійно працювати на комп'ютері.

Спостереження показали, що такі уроки із застосуванням інформаційних технологій викликають великий інтерес в учнів, яка виражається у зростанні кількості питань, що задаються дітьми, а так само в пошуку відповідей на складні запитання. Зростає кількість учнів, які готують самостійно додаткову інформацію до уроку. Дані уроки також сприяють формуванню комп'ютерної грамотності.

Підготовка до уроків з використанням інформаційних технологій вимагає більшого часу, ніж звичайний урок, але це не можна назвати недоліком, так як дані уроки значно ефективніше звичайних. Як показує практика, з усіх існуючих технічних засобів навчання комп'ютер найбільш повно задовольняє дидактичним вимогам, оскільки володіє цілим рядом додаткових можливостей, що дозволяють управляти процесом навчання, максимально адаптувати його до індивідуальних особливостей учнів.

Грамотне використання будь-яких засобів інформаційних технологій на уроках тягне за собою розвиток особистості дитини: інтелекту, пам'яті, уваги і т.д. Використання інформаційних технологій на уроці є потужним мотиваційним стимулом. Але в той же час, необхідно розуміти, що збільшення часу безпосередньої роботи за комп'ютером молодшого школяра ініціює низку негативних наслідків: перезбудження нервової системи, втому очей, статистичне напруження м'язів спини і шиї, загальну стомлюваність організму. Тому, якою б привабливою не була навчальної діяльність з використанням комп'ютера на уроці, необхідно суворо дотримуватися встановлених санітарних норм.

Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розкрити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Урок в початковій школі спрямований на пізнання навколишнього світу. Одними з основних його завдань є формування уявлень про навколишній світ, засвоєння основних математичних, мовних, музичних тощо понять і термінології; формування здатності використовувати набуті знання та вміння; розвиток математичних, мовних, логічних, музичних, художніх тощо здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання різнопланових інтересів, смаків і потреб. Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки в початковій школі із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням комп’ютерного супроводження.

Найпершою перевагою використання комп’ютера є можливість збереження великого обсягу текстової інформації. Крім того, такий спосіб дає можливість швидкого та ефективного пошуку конкретної інформації за лічені секунди. Яким чином це організувати?

1) Передусім потрібно створити базову електронну бібліотеку з певної тематики.

2) Наступний крок впровадження мультимедіа – це використання енциклопедій та можливостей мережі Інтернет як джерела фото-аудіо-відеоматеріалів.

3) Завершальним у процесі формування мультимедійної бази школи може бути поступова закупівля дисків з навчальними програмами, відеодисків з даного предмета. Це дає можливість за наявності всього одного комп’ютера та екрана провести інтегрований урок із застосуванням навчальних програм-тренажерів, переглядом відео.

Підкреслю, що просте використання комп'ютерної техніки на уроках не тягне за собою автоматичного підвищення рівня професійної майстерності вчителя і зростання якості освіти. Визначальну роль відіграє, насамперед, особистість педагога та його мотивація. Тому в школах необхідно створити такі умови роботи, при яких вчитель хотів би постійно застосовувати наявні у нього знання в галузі використання ІКТ та поповнювати їх. При цьому впровадження сучасних технологій у педагогічну діяльність має бути не просто необхідністю, а бути усвідомленим процесом при неперервній освіті та самоосвіті вчителя в цій галузі.

Напрями модернізації освіти повинні визначатися не стільки наявністю в школі комп'ютерної техніки та програмних засобів, скільки готовністю вчителів початкових класів до змін у відповідності з запитами і проблемами суспільства. Зазвичай вчителі більше націлені на споживання готового продукту, використання комп'ютера з міркування зручності. Вони практично не бачать його значущості для самоосвіти, професійного спілкування, дистанційного обміну досвідом та дистанційного навчання.

Зараз усім зрозуміло, що комп'ютер не зможе замінити живого вчителя. Зате допоможе полегшити його працю, зацікавити дітей, забезпечити більш наочне, нове сприйняття матеріалу. Тому я обрала тему самоосвіти «Використання ІКТ на уроках в початковій школі як засіб підвищення якості навченості». Я пройшла підготовку на курсах, вивчила літературу з цієї теми і стала використовувати ІКТ на своїх уроках.

Таким чином, нові інформаційні технології дають змогу на новому рівні проводити не тільки уроки, а й позакласну роботу: бесіди, свята, позакласні заходи, батьківські збори, здійснюємо віртуальні екскурсії в різні куточки нашої великої планети, пізнаючи навколишній світ, використовувати звук і анімацію, швидкі посилання на раніше вивчений матеріал.

Проведений аналіз застосування ІКТ дозволяє вчителю виконати завдання, яке ставить перед ним сучасне суспільство. Це не тільки передача знань, а передусім розвиток особостих вагомих якостей школярів. Знання ж виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості. Розвиток здібностей учня в початковій школі залежить від безлічі факторів, у тому числі і від того, наскільки наочним і зручним для сприйняття є навчальний матеріал. Досягти зазначених цілей та завдань повною мірою допомагають сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

На закінчення хочу зробити такий висновок:
Педагогу в даний час необхідно навчитися користуватися комп'ютерною технікою, так само, як він використовує сьогодні авторучку або крейду для роботи на уроці, володіти інформаційними технологіями та вправно застосовувати отримані знання і навички для вдосконалення методики уроку. Для вчителя комп'ютер - це вже не розкіш - це НЕОБХІДНІСТЬ.

СЦЕНАРІЙ СВЯТА 8 БЕРЕЗНЯ

Брат. Сьогодні тато рано встав‚

Палити сигарет не став...

Він за сніданком не бурчав‚

І пес на нього не гарчав...

Сестра. Він не впустив котлету,

Не кутався в газету‚

На стіл він кави не пролив‚

1 навіть чашку сам помив!

Він мамі ніжно посміхавсь.

Що ж трапилось

Брат. Я здогадавсь,

Чому такий наш тато.

Та це ж жіноче свято

(Лунає музика, виходять джентльмени.)

1-й дж.. Сер, що за терміновість?

2-й дж.. Хіба ви не знаєте, сер,— свято на носі!

3-й д ж .. У кого на носі, сер?

4-й дж.. Та не в кого, а яке? 8 Березня, сер!

5 - й д ж . Ах так, жіноче свято! Квіти, подарунки...

6-й дж.. Усі жінки посміхаються!

1-й дж.. Добрий день, поважні господа і дами, прекрасні мами!

2-й дж.. Сьогодні наші розмови — тільки про вас, про вашу любов та ніжність!

3-й дж.. Сер, а це правда, що люди із землі ростуть?

-

4-й дж.. Звідки це ти взяв?

5-й дж.. Я чув, як наш тато сусіда запитував: «Де це ти викопав таку злу дружину?

6-й дж. Так, дивні речі відбуваються у світі...

1-й дж.. Добродії, досить! Ми приїхали привітати всіх жінок зі святом Весни. Зосередьтеся!

2-й дж. Милі!

3-й дж.. Загадкові!

4-й дж.. Ніжні!

5-й дж.. Приваб­ливі!

6-й дж.. Веселі!

Усі. Бажаємо вам залишатися за­вжди...

1-дж.. Милими.

2-й дж. Загадко­вими.

3-й дж.. Ніжними.

4-й дж.. Приваб­ливими.

5-й дж.. Веселими.

6-й джентльмен. Улюбленими нашими.

У с і. Прийміть наш скромний подарунок!

(посилають повітряний поцілунок)

1.На світі добрих слів чимало,
Але одне — добріш за всіх.
Просте, чудове слово — «мама»
Тримаємо в серцях своїх

2. Багато рибок в морі

Від верху аж до дна

І тьма пташок в просторі, -

А мама лиш одна.

3. Квіток також мільйони

Плекає нам весна.

У морі крапель тони, -

А мама лиш одна.

4. Зірок мільярди в небі

Ми бачимо з вікна.

Рій працьовитих бджілок,

А мати лиш одна.

5. Вона мов ангел сяє

Вночі і в денний час,

І в смутку потішає,

І молиться за нас.

6. Коли залишать друзі

І стане тяжко жить,

Вона, хоч і в недузі,

Скоріш до нас спішить.

(ПІСНЯ)

Вчитель: Кожне дитяче свято не обходиться без ігор, то ж і ми давайте зараз пограємо.

1. Гра «Запитаннячко»

(Потрібні 2-3 матусі, їхні діти. Мати і дитина стають спиною один до одного і на мої питання тільки кивають головою.)

- Чи любить ваша дитина вставати рано?

- Чи застеляє постіль?

- Чи любить їсти манну кашу?

- Чи любить читати книжки?

- Чи миє посуд?

- Чи ділиться своїми секретами?

- Чи любить танцювати?

- Чи робить зарядку?

- Чи любить чистити зуби?

- Чи любить математику?

- Чи любить співати?

2. Гра «Підміталочки»

Вишиковуються 2 команди дітей. Навпроти кожної команди стоїть стілець (на відстані 5—7 кроків). Першій дитині з кожної команди дається в руки віник і повітряна кулька. Дитина повинна «домести» кульку до стільця, «обмести» навколо нього і повернутися назад до команди. Потім вона передає віник наступному учасникові, і все повторюється. Та команда, яка швидше закінчить естафету, оголошується переможницею.

3. «Поварена книга». Перед вами є картки з намальованими на них продуктами. Дівчата повинні вибрати, які продукти необхідні для приготування салату олів’є. Дівчинка, яка вибрала продукти першою, підмімає руку.

4. «Чарівний моток»
Кожна учасниця конкурсу поли отримує моток ниток, в ньому на кінці нитки прикріплена записка с завданням. Та участниця, яка першою перематає клубок, прочитає записку и виконає завдання, становиться переможцем. Завдання може бути дуже просте. Наприклад, голосно крикнути: «З 8 Березня!»

5. Гра «Хто краще знає свою маму?»

- (2 мами пишуть, 2 учні відповідають)

- - Коли день народження у мами?

- - Які очі у мами?

- - Які речі треба придбати мамі в першу чергу?

- - Що найсмачніше готує мама?

- - Яка улюблена пісня мами?

- - Куди мріє поїхати мама?

Гумореска “Вітаннячко”

- Ваню,Ваню, ну, вставай!

- Чого ти хочеш, Діано?

- Не сиди мовчки, скажи щось тепле!

- Батарея!

- Та ні, щось ще тепліше.

- Дві батареї.

- Та ну тебе, скажи, щось ніжне!

- А-а-а... Мохер?

- Та не це, щось гарне!

- Ну, кольоровий мохер!

- Та тю на тебе. Ваню, та я прошу сказати щось чисте і гарне!

- Рушник чи що?

- Та ні, щось радісне й веселе!

- А, це ти мабуть хочеш, щоб я привітав тебе зі святом 8 Березня?

- Ну, нарешті, дійшло, як жирафі на треті сутки.

- Ну, вітаю, вітаю (трясе її за руку, дівчинка аж зубами клацає)

1.Дорогі наші дівчатка.
Зі святом вас вітаємо
І всякого добра
Щиро вам бажаємо.

2.Щоб були ви здорові, гарні,
Вчились на «12».
А коли нам буде треба,
Щоб дали списати.

3.А ще бажаєм вам
Стати подругами нам.
Щоб у класі всі здружились,
А не бились і сварились.
4.Дівчаточка любі!
Ви — ніби принцеси.
Красиві, тендітні —
Ну, просто із п'єси.

5.Вам дружно бажаємо
Гарного свята —
Здоров'я, удачі,
Усмішок багато.

6.Так будьте завжди ви
Красиві і милі.
А зараз прийміть
Ці даруночки щирі.

Хлопчики вручають дівчаткам подарунки.

1.у.

Не можна і наших бабусь позабути,

Як можна їх лагідне слово не чути?

Бабуся встає кожен день на світанку,

Готує обід та співає колисанку.

2.у.

Буває, що наша бабуся сумує,

буває, як юна ретельно працює.

Всім нашим бабусям немає ціни,

Їх люблять онуки, бо добрі вони!

3.у.

Люба бабуся, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоровя бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

квіти буяють і стеляться трави.

4.у.

Бажаю тобі я сто років прожити,

нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає,

І серце твоє хай нещастя не крає.

Разом.

Живи ти ще довго на світі оцім

на радість онукам і дітям своїм.

(ПІСНЯ)

5.у. Дарувати всім бабусям
Маєм добру звичку
Спиці, хусточки, клубочки,
З вовни рукавички.

6.у.
Але краще дарувати .
Не клубок, не паличку.
Піднесіть бабусям рідним
Обруч і скакалочку.

7.у.

Адже раптом всі бабусі
Так цьому зрадіють,
Що про свій забудуть вік
І помолодіють.

Вчитель: Народна мудрість свідчить:

Земля — найбагатша,

Вода — найсильніша,

Ненька — наймиліша і найкраща.

Діти, то чия ж мама найкраща?

(Діти відповідають.)

— Дуже добре, що кожен із вас любить свою мамусю. А ось послухайте супереч­ку двох хлопчиків, можливо, вони да­дуть нам правильну відповідь.

Інсценізація «Моя матуся»

— Знаєш, Вітю, а моя мама красиві­ша за твою!

- А моя мама розумніша за твою!

— А моя мама твоїй гроші пози­чила!

— А моя мама їх не віддасть!

— А моя мама торти смачні пече!

— А моя не буде пекти, за неї це зро­бить татусь!

1-й хлопчик Я товариша любив,

Сперечатись не хотів,

І повірили тому

Він — мені, а я — йому!

2-й хлопчик І обом приємно нам,— і мені, і Віті...

Хлопці (разом). Значить, кожна з наших мам

Є найкраща в світі!

1.Милі наші бабусі, матусі!

Ми вам шану складаєм,

І признатися мусим,

Що без вас нас немає.

2.Ви нас, рідні, зростили,

Нам життя дарували,

І безмежно любили,

Від біди захищали.

3.Тож сьогодні ми хочемо

Вам спасибі сказати

За недоспані ночі, за тривоги багаті.

Низький уклін вам, наші милі, рідні,

Дорогі матусі і бабусі.

. 4. .Спасибі вам , рідні, за усмішки ваші,

За ночі недоспані, борщики й каші,

За руки невтомні, що нас доглядали ,

За те,що пісень колискових співали.

А тепер пора і нам заспівать для наших мам.

(ПІСНЯ)

Хлопчик.Із святом жіночим

Вітаю я тата!!!

Дівчинка. Це ж свято жіноче , а тато...

Хлопчик.Дарма!

Колись же потрібно його привітати ,

Бо іншого свята у тата нема !

Хто завжди нам допоможе?

Хто все вміє і все може?

Хто все зробить як годиться?

Хто ця мудра чарівниця?

В цілім світі найдорожча ,

Найдорожча . наймиліша ,

Лагідна і ніжна сама?

Всі.Ну звичайно , наша мама !

Виконання частівок

В наших мам сьогодні свято,

Їх вітаємо усіх!

В нас частівок є багато,

А у мам веселий сміх!

Ми сьогодні разом з татом

Готували мамі свято.

Куховарили удвох,

Кіт зі сміху ледь не здох.

В перший раз всім на біду

Вимив я сковороду.

Потім татко тиждень весь

Мив мене та плакав десь…

Десь затрималась бабуся,

Став просити я дідуся,

Щоб він щось приготував,

Дуже швидко дід втікав!

Маму я свою вітав,

Мити посуд помагав,

Всі тарілки перебив,

І до чашок приступив

Ми частівки проспівали,

Звеселили трохи вас.

І усім, усім бажаємо

Щастя, посмішок від нас!

.1.Дорогі матусі наші!

Скажем чесно, без прикрас,

Що березневе ваше свято, -

Саме радісне для нас!

2.Чому Восьмого Березня

Сонце яскравіше світить?

Тому що наші мами

Краще усіх на світі.

Тому що мамине свято

Люблять дорослі і діти!

3.Ми маму вітаєм зі святом,

Зі святом матусю моя!

Добра тобі зичим багато,

Щаслива хай буде сім’я!

4.Ми будемо маму любити,

Завжди шанувати її.

Потрібно нам всім зрозуміти:

Рідніша чи є на землі?

5.Нашим мамам в день весняний

Шле привіт сама Весна:

Блиск струмка, пташиний гамір –

Все дарує їм вона.

Ясно світить сонце нам

В славне свято наших мам.

6.Люба мамо, в день святковий,

Хочу я тебе обняти

За твою турботу й ласку

Пісню цю подарувати.

(ПІСНЯ)

7.Мамо! Матусю рідненька!

Ти мій промінчик ясненький!

Я тебе щиро люблю,

Зіроньку милу мою!

Ти моя радість, надія, любов,

Я це повторюю знову і знов.

8.Мамонько–голубочко,

Люба моя квіточко!

Руки твої лагідні,

Тепленькі, як літечко!

9.Мамочко–голубонько,

Калинонько пишная!

Добре в тебе серденько –

Скільки в ньому ніжності!

10.Мамочко–голубочко,

Зіронька ясненька,

Ти моя красунечка,

Ти ж така гарненька!.

11.Виросту – на тебе буду схожа.

Я ж твоя частинка, рідна кров!

Я тобі віддам усе, що зможу –

І турботу, й ласку, і любов.

(ПІСНЯ)

12.Що найдорожче за все на землі?

Мамині руки і мамина ласка,

мамині очі, як зорі, ясні,

мамина пісня і мамина казка.

13.Сповнене мудрості, віри й добра

мамине серце, як сонце гаряче,

Лагідне, ніби весняна пора, -

все зрозуміє і все нам пробачить.

14.В мами серце найдобріше,

Мама — квітка навесні.

В мами очі найгарніші,

ніби сонечка вгорі.

15.Ви прийміть від нас вітання,

І найкращі побажання.

Хай рікою щастя ллється!

Хай в сімї добро ведеться!

Хай живуть у серці почуття високі!

Хай дарує доля сто щасливих років!

Сценарій шкільного свята доДнязбройнихсил України

1-а ведуча: Добрий день, шановні гості і любі наші, найкращі хлопці!

2-а ведуча: Сьогодні ми зібрались у цій залі, щоб привітати наших лицарів і захисників зі святом - Днем Збройних Сил України.

1-а учениця:

Бий барабан! Грайте сурми веселі!

Свято стрічайте в містах і у селах!

Радісну вість чує весь світ:

Українській армії привіт!

2-й учениця:

Святкуємо цю знамениту дату,

В ній – щастя, доля всіх людей,

Якщо твердіш хода солдата,

Дзвінкішим буде сміх дітей!

3-я учениця:

Ми – діти держави, де воля і мир,

Не хоче війни наш народ-богатир!

Стоять матері і батьки повсякчас

На варті свободи і щастя для нас.

4-а учениця:

Ми в школі вчимося й сади ростимо,

Лісами, полями в походи йдемо.

Прослалися нам світлі шляхи до мети,

Під небом спокійним ми хочем рости.

5-а учениця:

В житті зі школи стежку вибираєм

Вона веде в моря глибинні,

Веде в космічну висоту.

Спокійно підемо по тій стежині –

Стоять солдати наші на посту.

6-а учениця:

Щоб у мирі ми росли,

Щоб щасливі ми були, –

Хто щоночі і щодня

Спокій наш охороня?

7-а учениця:

Наша рідна армія

На посту поставлена,

Наша рідна армія

У піснях прославлена

8-а учениця:

Щоб на світі завжди був мир,

Щоб ми жили спокійно

Українська армія стоїть

Невсипно на сторожі.

Ніхто її не зломить міць,

Ніхто не переможе!

1-а ведуча: Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може.

2-а ведуча: Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами. Виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть юнаки служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї Батьківщини, стояти на сторожі її інтересів.

1-а ведуча: Нелегка військова служба. Це ранні підйоми, багатокілометрові пробіжки і армійська дисципліна.

2-а ведуча: Сьогодні дійсно всі жінки вітають хлопців та чоловіків, бо вони хочуть зайвий раз підкреслити у чоловіків такі якості, як мужність, надійність, сміливість, щиросердя і шляхетність.

1-а ведуча: Всі дівчата нашої школи сьогодні, як ніколи, намагаються не обійти увагою юнаків, вітають їх, дарують чарівні посмішки.

2-а ведуча: А нашим хлопцям для того, щоб стати справжніми захисниками, треба уже зараз готуватися: загартовуватися, займатися спортом.

2-а ведуча: Треба ще бути мужніми, винахідливими і кмітливими.

1-а ведуча: Сьогодні зможемо переконатися, що сильна половина людства дійсно наділена такими якостями.

2-а ведуча: Сьогодні наші хлопці, майбутні солдати, доведуть, що лише завдяки спорту, руху, гарному настрою ми зможемо почуватися здоровими, щасливими та багатими.

Український солдат має бути ситим і добре нагодованим. Кожен з учасників може бути черговим по кухні. А своїх однополківців треба нагодувати швидко і смачно. Зараз ми будемо перевіряти, яким буде солдат – голодним чи ситим – якщо ви його годуватимете.

Конкурс 1

Цей конкурс на час. Перед хлопцями стіл (один великий, чи кілька парт…) У кожного хлопця є два апельсини розрізані навпіл і склянка. По свистку вони мають почати вичавлювати апельсиновий сік у склянку. Коли за дві хвилини (час варіюється залежно від віку, тобто сили, хлопців) час вийде. Вони мають відійти від склянок, а ведучий – суддя – перевірити в якій склянці соку більше.

Конкурс 2. «Амреслінг

Конкурс 3 « Формула 1»

За мотузочку провести машинку між кеглями, не впустивши їх.

Конкурс 4: « Гонка»

До машинки прив'язаний олівець. Хто швидше підвезе машинку до себе, намотуючи мотузку на олівець .

Конкурс 5:

Хлопці мають вишикуватись у шеренгу. По команді ведучого, вони мають різко (рівнятися) повертатися у той бік, у який накаже ведучий. Ця гра на координацію і реакцію. Чому на реакцію? Тому що головним завданням ведучого є не просто давати команди, а затягувати слова, акцентуючи на останню частину команди “…руч”. Тобто: “ЛівоооооооооооооРУЧ!”, “ПравооооооооооооРУЧ!”. І тільки на “…РУЧ” хлопці мають повертатися.

Хто повернувся останнім, чи не в той бік – виходить з гри. І так поки не залишиться один хлопець з шеренги. Він переможець.

Конкурс 6 :

Запрошуються два учасники .

Завдання полягає у тому, щоб тримаючи праву руку за спиною, тільки за допомогою однієї руки, тримаючи газету лише за куточок, зібрати її в кулак. Хто першим впорається із завданням, той і переміг.

Конкурс7:«Умілі руки»

Із кожної команди потрібно по два учасники. Одним гравцям видаються товсті зимові рукавиці. Їхнє завдання - якнайшвидше застебнути гудзики на сорочці, яку надягає поверх одягу партнер по грі.

1.Сьогодні справжніх хлопців свято,

А в нашій школі їх багато:

Сміливих, веселих і мужніх,

кмітливих, шляхетних і дружніх.

2.Хто сказав, що справжні хлопці

Лиш в казках існують?

Хто сказав, що в нашій школі

Дівчата сумують?

3.Якщо є такі розмови,

Ми відповідаємо:

Кращих хлопців й веселіших

За наших не знаємо!

4.Бешкетній нашій половині

Вітання надсилаємо свої.

І для вітання є у нас причини.

Ура - завзятій хлопчаків юрбі!

5.Коли на ваші спільні бійки,

Ми на перерві дивимось,

То віримо, що Батьківщину

Вам без вагань довіримо!

6.Нехай же квітне під очима

Синець лілово – голубий

Спочатку важко у «навчанні»

Та потім легко йти у бій

7.Тепер під захистом у вас

Спокійно будемо навчатись.

Дамо списати вам не раз -

На це вам можна сподіватись!

8.Тому, хлоп’ята, від душі

Без зайвих слів, усі підряд:

Руді, чорняві і біляві –

Прийміть вітання від дівчат.

Дівчатка вручають хлопчикам подарунки.

2-а ведуча. Нещодавно закінчився осінній призов до армії.Давайте побуваємо в гостях у призовника.

гумористична сценка «Проводи в армію»

(Звучить мелодія пісні «Как родная меня мать провожала» )

Мама. Не ходив би ти, синку, у солдати. Нащо воно тобі, га? Я ж тобі казала, краще женися. Он, Галя, гарна ж дівка!

Призовник. Не хочу на Гальці!

Мама. Ну тоді женися на Олі. Вона хазяєчка справна, швиденька та спритна. Хороша мені невісточка буде! Моторна!

Призовник. Не хочу я на Ольці, ма.

Мама. А ти дурний… Справді, дурний. А я би онуків гляділа.

Призовник. Так я хочу в армію, мам! В армію! Тобі з онуками почекати доведеться.

Мама: Ну, з Олею мені чекати на онуків не довелося б…

Призовник: Як це, мамо?

Мама: А так! У неї вже є двоє. Так що з такою родиною ти таки би вдома залишився.

Призовник: Ти тільки уяви мене солдатом! З автомата - жах! З кулемета - лусь! З гранатомета – гуп! На танку – впер-рьод! Ось де життя для справжнього мужика! А вдома що? Корова мукає, коза бекає, дівки під вікном співають. Нудьжище! ! (Зіває) Та ще й твої онуки перед очима гасатимуть: туди-сюди, туди-сюди…

Мама. Гаразд, гаразд, синку! Раз вирішив, то йди! Чого вже тепер! І батько твій служив, і дід, і прадід. А прапрадід, кажуть, козарлюгою був. Ось тобі торбу в дорогу збирати: 3 пари в'язаних шкарпеток з вовни кози Маньки, 3 літри молока від корови Зорьки, 3 метри сала від свині Людки, 3 десятки яєць від курки Вальки.

Призовник. Ех, ма! Та хіба ж мене там не годуватимуть?

Мама. Припас лишнім не буде…

Призовник: З вашими харчами як розтовстію, то і в танк не влізу

Мама: Ну, тоді в той, в літак сядеш. Льотчиком!

Призовник: Еге! Хіба з парашутом викинуть, бо й літак не схоче летіти.

Мама: Справді?!

Призовник: А ти ж як думала?

Мама: Тебе? З парашутом? (починає забирати в призовника припаси)

Призовник: Ти що надумала?

Мама: А то! Не дам тобі їжі. Ну-у, носки можеш брати.

Призовник: А чого? Відпустите в армію голодним?

Мама: Не вистачало ще, аби мого синочка та з літака, та на парашуті! А як голова закрутиться? Тоді що? Краще вже йди так. Ти ж у мене таке худюще…. То може на кухню заберуть, аби поправився. Картоплю чистити. Там хоч тих, парашутів нема. А я спокійніша буду. Парашут йому подавай… Ага… Ось краще бинт бери.

Призовник: А то ж нащо?

Мама: Та коли ж, Боже ж не дай, пальця на тій картоплі поріжеш, то забинтувати буде чим. Ой, я ще по зеленку побігла…

1-а ведуча: Швидко минають два роки служби і ось десь на посиденьках можна почути такі спогади:

Гумореска Павла Глазового «Дубова ракета»

Повернувся бравий хлопець
З армїі додому
Та й розказує про службу
Дідові старому.
Не страшний ніхто нам, діду,
Маємо ракети
Ті, що ціль накрити можуть
На краю планети.
Видають нам, коли треба,
Карту, на которій
Видно води океанські,
Тобто акваторій.
Ми наводимо ракети
В ті місця заочно,
Запускаєм і влучаєм
Ідеально точно.
Дід радіє, як дитина:
Козацькому роду,
Як казали предки наші,
Нема переводу.
Можу, синку, розказати,
Тільки по секрету:
Колись були й запорожці
Зробили ракету.
Як за море повтікали
Турки-супостати,
Козаки їх із гармати
Не могли дістати.
То взялися за сокири,
Довго гріли чуба,
І ракету змайстрували
Із товстого дуба.
Затаскали в ту ракету
Пороху сім бочок,
Та, направивши за море,
Й бухнули разочок.
Уявляєш, скільки лиха
Туркам наробили,
Якщо тілько на цім боці
Десятьох убили!

Гумореска «Служба медом»

Ігор наш прибув додому у відпустку з війська.

Всі питають, як там служба, як їда армійська?

Чи в наряди ходить часто? Спить, напевне, мало?

Чи за друзями не скучив ? Чи дають там сало?

- Певно, бігаєш багато? Бо худий, Ігорку.

- Що ви? Бігаю лиш тільки в місто, в самоволку.

Брат малий питає тихо. Поки вийшла мати:

- Мабуть, часто ти стріляєш, Ігор, з автомата?

Той всміхнувся якось хитро. Нумо реготати:

- Я би вам "наплів" багато, та чого брехати.

Автомат в руках тримав лиш раз у цьому році,

А "стріляю" справді тільки цигарки у хлопців.

- Що ж ти путнього навчився? - тато став питати.

- Можу, стоячи з мітлою, хоч до ранку спати.

2-а ведуча: Цікаво і швидко минув час.Прийшла пора прощатись.

1.Ми бажаємо вам, хлопці,

Друзі наші щирі,

Гарно всім навчатись

І жити у мирі!

2. Щоб зростали і мужніли

Ви кожну годину,

Щоб батьки пишались вами

У будь – яку днину!

3. Отож разом усі вітаємо,

Удачі, щастя, перемог бажаємо.

Нехай же радість з вами поруч

Іде завжди праворуч і ліворуч.

4. Нехай завжди здійсняються всі мрії,

Ще будьте мужні і щасливі,

Вершин блискучих досягайте,

І нам також допомагайте.

5. Ви — наша опора,

Ви — наша надія.
Дорослими станете —
Збудуться мрії.

6. Будьте міцними,

Твердими, мов криця.
Для цього ще треба
Багато вам вчиться.


7.Тож хай вам всміхається
Вранішнє сонце.
Бажаю вам радості
В кожне віконце.


8.Ростіть і мужнійте,
Любі хлоп’ята!
Хай вами гордяться
Ваші мама і тато.

Пісня «Заповідне», слова В. Матвієнка, музика С. Чабан

Україно-мати, бережи синів,

Родове коріння кленів, ясенів.

Чуєш, як виводять пісню солов’ї —

То ж твої солдати, сіячі твої.

Україно-мати, долю бережи,

Щоб не впали хлопці на твоїй межі.

Мамо-Україно, ми ж не цвіт-полин,

За твою свободу станем, як один.

Кiлькiсть переглядiв: 338

Коментарi