С Т А Т У Т


Опорного загальноосвітнього навчального закладу

Катюжанська загальноосвітня школа I-III ступенів

Вишгородської районної ради Київської області

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ 23567422

І. Загальні положення

1.1 Опорний загальноосвітній навчальний заклад Катюжанська загальноосвітня школа I-III ступенів Вишгородської районної ради Київської області (далі-Опорний заклад)-є опорним загальноосвітнім навчальним закладом Катюжанського освітнього округу Вишгородського району Київської області,згідно рішення Вишгородської районної ради Київської області від

та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної освіти.

Опорний заклад має філію опорного навчального закладу Катюжанської загальноосвітньої школи I-III ступенів Вишгородської районної ради Київської області у с.Рудня-Димерська з функціями основної школи.

Опорний заклад є правонаступником всіх прав та обов,язків Катюжанської загальноосвітньої школи I-III ступенів та Руднє-Димерської загальноосвітньої школи I-II ступенів.

Засновником Опорного закладу є Вишгородська районна рада Київської області(далі Засновник).

1.2. Місце знаходження Опорного закладу:

07313 Київська область, Вишгородський район

с. Катюжанка, вулиця Біла 60.

1.3. Опорний заклад заснований на спільній комунальній власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району, має статус комунального закладу, підпорядкований Засновнику, відділу освіти Вишгородської районної державної адміністрації (далі Органу управління), Департаменту освіти і науки Київської обласної держадміністрації, Міністерству освіти і науки України. Фінансування Опорного закладу здійснюється згідно з чинним законодавством України. Опорний заклад є неприбутковою установою та внесена до реєстру неприбуткових організацій органом Державної фіскальної служби.

1.4. Опорний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків України, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, власну символіку. Опорний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого відділом освіти Вишгородської районної державної адміністрації, Засновником та зареєстрованого в установленому порядку. Фінансово-господарська діяльність, бухгалтерський облік у опорному закладі ведеться самостійно у відповідності з чинним законодавством України.

1.5. Опорний заклад керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим Статутом, рішеннями Засновника та Органу управління.

1.6. Майно опорного закладу перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл,селища,міста Вишгородського району Київської області і належить йому на праві оперативного управління.

1.7. Кількість учнів Опорного закладу (без урахування учнів філії),як правило,становить не менше 360 осіб.

1.8 Рішення про створення,реорганізацію та припинення діяльності філій Опорного закладу приймається Засновником. Філія Опорного закладу не є юридичною особою і діє на підставі Положення ,затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи,а також може за рішенням Засновника виконувати функції основної школи.

1.9. Повне найменування: Опорний загальноосвітній навчальний заклад Катюжанська загальноосвітня школа I-III ступенів Вишгородської районної ради Київської області.

Скорочене найменування: ОЗНЗ Катюжанська ЗОШ I-III ступенів.

1.10. Головною метою Опорногозакладу є :

-забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- створення єдиного освітнього простору;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти,впровадження до профільної підготовки і профільного навчання,поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи;

-забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- раціональне і ефективне використання наявних ресурсів суб,єктів освітнього округу,їх модернізації.

1.11. Головними завданнями Опорного закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 1.12. Діяльність Опорного закладу базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

1.13. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.14. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, господарської, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.15. У Опорному закладі визначена українська мова навчання.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Опорний заклад організує навчання в старшій школі за профільними напрямами та відкриває класи з поглибленим вивченням окремих предметів у основній школі, які щорічно визначаються в робочому навчальному плані .

1.16. Опорний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- оперативно управляти рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- встановлювати форму для учнів;

- за погодженням із управлінням освіти Вишгородської державної районної адміністрації надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.17. Опорний заклад є трьохступеневим загальноосвітнім навчальним закладом:

І ступінь – початкова школа 1-4 класи,

ІІ ступінь – основна школа 5-9 класи,

ІІІ ступінь – старша школа 10-11 класи.

1.18. У Опорному закладі можуть створюватись та функціонувати методичні об’єднання вчителів, творчі групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, учителів, батьків.

1.19. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Опорному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених профільним міністерством України.

1.20. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником, місцевим органом державного управління і здійснюються медичною сестрою школи.

1.21. Взаємовідносини Опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.22. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремих предметів навчального плану визначається Міністерством освіти і науки України.

1.23. Класи у закладі формуються за погодженням з органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

ІІ. Зарахування учнів до Опорного закладу та їх відрахування

2.1. За Опорним закладом закріплюється відповідна територія обслуговування. Опорним закладом до початку навчального року беруться на облік учні, які мають його відвідувати.

2.2. Зарахування учнів до загальноосвітніх класів Опорного закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування учнів до класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється за згодою батьків та із урахуванням думки вчителів, на конкурсній основі в порядку, встановленому МОН.

2.3. Директор Опорного закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Опорного закладу, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до Опорного закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

Для зарахування учня до Опорного закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

 2.5.До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Опорного закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

2.7. Переведення учнів Опорного закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.8. У разі вибуття чи переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 2.9. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприянням органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Опорний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, щомісячного, щотижневого планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Опорного закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно адміністрацією та радою Опорного закладу.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Опорного закладу затверджується відповідним органом управління освітою.

 3.3. Школа забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.  3.4. Опорний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 
 Опорний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту" , "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. 
 3.6. Навчально-виховний процес у опорному закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання. 
 3.7. У класах з поглибленим вивченням окремих предметів навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою. 
 3.8. У Опорному закладі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором Опорного закладу.

3.9. Опорний заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відповідним органом управління освітою.

 3.10. Опорний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку. 

3.11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються Школою в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідними органами управління освітою.

 Навчальний рік у Опорному закладі поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
 3.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, як 30 календарних днів.

3.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.14. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.15. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.16. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

 У 5-11–х класах з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини. 
 3.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до робочого навчального плану школи на кожен семестр з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом і затверджується директором. 

Тижневий режим роботи Опорного закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Опорному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. У Опорному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, визначеної Міністерством освіти і науки України. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.

4.2. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Опорного закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.3. Оцінка за поведінку учнів не виставляється.

4.4. Навчання у 4-х та випускних 9-х і 11-х класах Опорного закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

4.5. Порядок переведення і випуск учнів Опорного закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом профільного міністерства України.

4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.7. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

- по закінченні початкової школи – табель;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні Опорного закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.9. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення в навчанні», а випускники закладів ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

V. Виховний процес у Опорному закладі

5.1. Виховання учнів у Опорному закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в Опорному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У Опорному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

5.4. Примусове залучення учнів Опорного закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.5. Дисципліна в Опорному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Опорному закладі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Опорного закладу.

6.3. Учні мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Опорного закладу;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Опорного закладу;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.4. Учні зобов’язані:

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Опорного закладу;

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- дотримуватися правил особистої гігієни, учень повинен ходити до школи чистим і охайним, у шкільній формі ;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Опорного закладу, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- поважати державні символи України, шанобливо ставитись до народних звичаїв і традицій;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу, внаслідок пошкодження або знищення шкільного майна учні мають відшкодувати нанесені ними матеріальні збитки.

6.5. Учні залучаються до самообслуговування та інших видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі та фізичних можливостей.

6.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України. Учні, які відзначилися сумлінним навчанням, працею і зразковою поведінкою заохочуються подяками, грамотами дирекції школи та органів освіти.

6.7. Педагогічними працівниками Опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

6.8. До педагогічної діяльності у Опорному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

6.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

6.10. Директор Опорного закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором Опорного закладу, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується відповідним органом.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

6.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.13. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування Опорного закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

 6.14. Педагогічні працівники Опорного закладу зобов'язані: 

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженими профільним міністерством України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Опорного закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- отримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази й усні розпорядження директора школи, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

 6.15.Педагогічні працівники Опорного закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН. 
 За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель - методист" .
 6.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Опорного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до законодавства України.
 6.17. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Опорного закладу. 
 6.18. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад, форми навчання й виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора Опорного закладу й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

 6.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

- поважати честь і гідність дитини та працівників ;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- забезпечити щоденне відвідування дітьми навчального закладу;

- нести відповідальність за перебування дітей в позаурочний час;

- відшкодовувати збитки, причинені протиправними діями учнів у разі псування, знищення шкільного майна.

6.20. У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, Опорний заклад може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.21. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Опорного закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

6.22. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися цього Статуту, виконувати накази та усні розпорядження директора Опорного закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, дотримуватись етики поведінки та моралі.

VІІ. Управління Опорним закладом

7.1. Управління Опорним закладом здійснюється його Засновником та Органом управління.

Безпосереднє керівництво Опорним закладом здійснює директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж роботи не менш як 3 роки.

Директор Опорного закладу призначається і звільняється з посади згідно з чинним законодавством України. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

7.2 Директор Опорного закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

- уживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- подає на затвердження трудовому колективу правила внутрішнього трудового розпорядку;

- затверджує посадові інструкції працівникам ;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, власником, відділом освіти тощо;

- щороку звітує про свою роботу на конференціях колективу;

- забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей.

Якщо відповідь неможливо надати у строк, визначений у запиті або передбачений законодавством, направляє проміжну відповідь із зазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді.

7.3. У Опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Опорного закладу.

7.4. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи ;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, морального та матеріального заохочення учнів та працівників ;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

7.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Опорного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.6. Органом громадського самоврядування є загальна конференція колективу, що скликається на менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників – зборами трудового колективу;

- учнів другого-третього ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 рік. Конференція правочинна, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради Опорного закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини її загальної кількості, директор , відділ освіти .

Конференція:

- обирає раду Школи, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради Опорного закладу;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності ;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.7. У період між конференціями діє рада Опорного закладу.

7.7.1. Метою діяльності ради є :

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу;

- сприяння покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ;

- розширення колегіальних форм управління ;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

7.7.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю , державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату ;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно - експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Опорним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

7.7.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією Опорного закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш, ніж на третину.

7.7.4. Рада Опорного закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності й рівноправності членства ;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Опорного закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету .

7.7.5. Очолює раду Опорного закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Опорного закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

7.7.6. Рада Опорного закладу:

- організовує виконання рішень конференцій;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання,вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ;

- затверджує режим роботи ;

- сприяє формуванню мережі класів , обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Школи золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- вносить ініціативу щодо проведення доброчинних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально - економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду, передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.8. При Опорному закладі за рішенням конференції можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, положення про які розробляє й затверджує профільне міністерство України.

7.9. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази , залученню додаткових джерел фінансування, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

7.10 Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) шляхом голосування простою більшістю голосів.

7.11. У Опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1. Матеріально-технічна база Опорного закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі .

8.2. Майно Опорного закладу перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району в особі Вишгородської районної ради та закріплюється за закладом на праві оперативного управління. Будь-які дії щодо майна (відчудження, списання), в тому числі укладання будь-яких правочинів майна школи, на підставі яких виникають права і обов’язки, Опорний заклад здійснює відповідно до рішень районної ради та створених нею органів.

8.3. Опорний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

8.4. Фінансування закладу здійснюється його Засновником або Органом управління відповідно до чинного законодавства.

8.5. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України , Законів України "Про освіту" "Про загальну середню освіту" та інших чинних нормативно-правових актів на основі його кошторису.

8.6. Джерелами формування кошторису Опорного закладу є:

- кошти бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти власника;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг, здачі вторинної сировини згідно з чинним законодавства України;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кошти отримані від господарської діяльності дирекції школи;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела надходження коштів, не заборонені законодавством України.

8.7. Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.8. Опорний заклад не проводить розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та пов’язаних з ними осіб.

8.9 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. Бухгалтерський облік здійснюється Опорним закладом самостійно.

8.10. Звітність про діяльність Опорного закладу ведеться відповідно до законодавства.

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

Х. Контроль за діяльністю навчального закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю Опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти .

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник та відповідний орган управління освітою.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Опорного закладу є атестація, що проводиться не рідше 1 разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) Опорного закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

ХІ. Реорганізація або ліквідація Опорного закладу

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Опорного закладу приймає засновник або орган управління.

Реорганізація Опорного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником або уповноваженим ним органом, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління Опорним закладом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

11.3. У випадку реорганізації права та обов’язки Опорного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

11.4. У разі припинення Опорного закладу (у результаті її ліквідації, злиття,поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям, відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

ХІІ. Прикінцеві положення

З питань, неврегульованих Статутом, школа керується чинним законодавством України.

Якщо одне з положень Статуту буде визнано не дійсним. Це не торкається решти його положень.

Якщо одне із положень Статуту в зв҆язку із внесенням змін до законодавства стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми, передбачені новим законодавством та зобов҆язується внести відповідні зміни до Статуту.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за відповідним рішенням Засновника та реєструється у встановленому порядку.

Контроль за діяльністю Опорного закладу та відносини його з органами місцевого самоврядування здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Кiлькiсть переглядiв: 260

Коментарi