• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Наказ
Про підсумки методичної
роботи у 2016/2017 н. р. та організацію методичної роботи у 2017/2018 н.р.

У 2016/2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, керуючись новим Положенням про методичний кабінет, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №45-З від 20.09.2016 «Про підсумки методичної роботи в 2015/2016 н.р. та організацію методичної роботи в 2016/2017 н.р.».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору» та виконання таких завдань: підвищення якості навчально-виховної роботи, посилення відповідальності педагогів за кінцеві результати своєї праці; створення умов для використання комп’ютерно-інформаційних технологій всіма педагогами школи шляхом комп’ютеризації робочих місць вчителів; удосконалення патріотичного виховання; поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів; забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання; підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; організація науково-дослідницької роботи учнів; підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, Школи педагогічної майстерності «Використання інтерактивних технологій у навчальній діяльності», майстер-класу «Формування успішної особистості школяра шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі», творчої групи «Нестандартні форми роботи – шлях до формування успішної особистості школяра», проведення предметних тижнів; підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади; удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу; продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів; забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів; підвищення іміджу навчального закладу; поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу; створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу; забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи. Кожен учитель працював також над обраною власною науково - методичною проблемою.

Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи відповідно до структури, затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. Керівництво методичною роботою в школі здійснювала методична рада, до складу якої входили заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі-предметники. З метою зростання фахової майстерності вчителів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО: вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (керівник Землинська В.І.); вчителів математики, фізики та інформатики (керівник Голубок Г.Л.); вчителів початкових класів (керівник Голікова Н.І.); вчителів суспільно-природничих дисциплін (керівник Кантур О.В.); вчителів фізичної культури, трудового навчання та мистецьких дисциплін ( керівник Оробей О.А.); класних керівників (керівник Косько Т.М.); вчителів англійської мови (керівник Антоненко В.М.) Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес. Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН, серпневої районної конференції, рекомендації методкабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2015/2016 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання, також на них затверджувались завдання для підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації, предметних олімпіад. Упродовж навчального року МО були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти. Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду тощо. Усі вчителі школи були залучені до роботи у районних методичних об’єднаннях. Учитель - методист Тимошенко Л.П. проводила засідання Школи педагогічної майстерності з проблеми «Застосування інтерактивних технологій у навчальній діяльності», творча група, яку очолювала учитель-методист Голікова Н.І. працювала над проблемою «Нестандартні форми роботи – шлях до формування успішної особистості школяра», роботу майстер-класу для учителів школи очолила вчитель-методист Микитчик О.І. («Формування успішної особистості школяра шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі»). У 2016/2017 н.р. на базі школи було проведене засідання районного методичного об'єднання вчителів початкових класів у формі тренінгу «Емоційне вигорання вчителя та шляхи його подолання», підготовлене вчителями Микитчик О.І., Голіковою Н.І., Потапенко О.М.

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Повністю реалізований план курсової перепідготовки. Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 6 педагогічних працівників школи (Голубок Г.Л., Кантур О.В., Манзик М.А., Омельяненко Н.Г., Тробюк Л.В., Гриценко Л.М.). Учитель біології Тробюк Л.В. приймала участь в конкурсі «Учитель року» та дійшла до обласного етапу. Навчальний заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, для яких характерний постійний професійний ріст. На даний момент в школі працюють 34 педагогічних працівників. З них: 17 – вищої категорії; 7 – І категорії; 3 – ІІ категорії; 5 – спеціалісти. Два педагогічних працівника здобувають вищу педагогічну освіту. Мають звання: «учитель-методист» – 4 педагоги; «старший учитель» – 9 педагогів.

Особливу увагу педагогічний колектив приділяв роботі по розвитку особистісних здібностей учнів в урочний та позаурочний час та впровадження нових інтерактивних технологій під час роботи з обдарованими дітьми. Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади та конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, які для багатьох учнів є першим кроком у науку. Вони стають дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації. У 2016/2017 навчальному році учень 11 класу Бондарчук Ігор (вчитель Кантур О.В.) підготував роботу як доповідач для участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН. Характеризуючи досягнення учнів в учнівських олімпіадах, слід звернути увагу, що показники здобутих призових місць стабільні, але можуть бути кращими. Призерами шкільних олімпіад ІІ етапу стали 13 учнів школи, а учениця 9-А класу Середа Анна (вчитель Землинська В.І.) стала призером обласного етапу (ІІІ місце). Чимала кількість учнів стали призерами районного та обласного етапів різноманітних конкурсів.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки: окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях (в 2016/2017 навчальному році тільки вчителі-методисти Голікова Н.І. та Микитчик О.І. опублікували свої доробки на Методичному порталі); керівники МО не достатню увагу приділяють плануванню роботи, яка часто носить схематичний характер. На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на наступний навчальний рік, та з метою підвищення ефективності методичної роботи

Н А К А З У Ю:

1. Продовжити у 2017/2018 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору».

2. Призначити відповідальною за організацію методичної роботи в школі заступника директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М. та спрямувати методичну роботу у 2017/2018 н.р. на вирішення таких завдань: 2.1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, курсів за вибором. 2.2. Забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти. 2.3. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання. 2.4. Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану. 2.5. Забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи ІІ та ІІІ ступеня. 2.6. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, проведення предметних тижнів. 2.7. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів. 2.8. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів. 2.9. Забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів. 2.10. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів. 2.11. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу. 2.12. Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи. 2.13. Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків.

2.14. Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи.

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 2017/2018 н.р. 4. Розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами . 5. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня педагогів, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу таких шкільних методичних об’єднань:

Назва ШМО Керівник ШМО
МО вчителів початкових класів Голікова Н.І.
МО вчителів суспільно-природничих дисциплін Кантур О.В.
МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури Землинська В.І.
МО вчителів англійської мови Антоненко В.М.
МО вчителів математики, фізики, інформатики Голубок Г.Л.
МО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін Оробей О.А.
МО класних керівників Косько Т.М.

6. З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі: Микитчик М.А. – директор школи; Потапенко О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи; Осадча Л.В. – заступник директора з виховної роботи; Землинська В.І. – керівник ШМО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури; Голікова Н.І. – керівник ШМО вчителів початкової класів; Антоненко В.М. – керівник ШМО вчителів англійської мови; Голубок Г.Л. – керівник ШМО вчителів математики, фізики, інформатики;

Кантур О.В. – керівник ШМО вчителів суспільно-природничих дисциплін;

Оробей О.А. – керівник ШМО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін;

Косько Т.М. – керівник ШМО класних керівників;

Микитчик О.І. – вчитель початкових класів «вчитель-методист»;

Тимошенко Л.П. – вчитель української мови та літератури, «вчитель-методист».

7. Затвердити план роботи ради методичного кабінету на 2017/2018 навчальний рік. та забезпечити його ефективну діяльність. 8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М.: 8.1. Забезпечити проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, надавати методичну допомогу при виборі та виконанні курсових робіт через індивідуальні консультації. 8.2. Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння педагогічних звань. 8.3. Забезпечити формування банку даних щодо роботи методичного кабінету з вивчення, апробації та впровадження у практику передового педагогічного досвіду. 8.4. Запровадити чітку систему допомоги педагогам у визначенні власних освітніх цілей і професійних потреб, складанні індивідуальних освітньо-професійних програм. 9. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах. 10. Провести Місячник педагогічної творчості вчителів, які атестуються, з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників. 11. Здійснювати роботу з упровадження програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності. 12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Кiлькiсть переглядiв: 149

Коментарi