• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота
ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Наказ
11.09.2020 №59-з
Про підсумки методичної
роботи у 2019/2020 н. р.
та її організацію у 2020/2021н.р.

Освітня галузь завжди реагувала на суспільні зміни. Аналізуючи тенденції сучасного стану та розвитку освіти, бачимо, що основні виклики сьогодення пов’язані з поширенням пандемії коронавірусної хвороби, що вплинуло на планування та реалізацію запланованих методичних та освітніх заходів, зумовило використання технологій дистанційного навчання.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державним стандартом освіти освітня політика в ОЗНЗ Катюжанська ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2019/2020 н.р. спрямовувалась на пізнавальну, наукову, аналітико – управлінську діяльність, психолого-діагностичну функцію освітнього процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи.

Місія методичної роботи у 2019/2020 н. р. полягала у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Ця місія конкретизувалася в завданнях:

· створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами;

· створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;

· організувати підтримку в розробленні вчителем індивідуального плану професійного вдосконалення;

· спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

На виконання наказу наказу по ОЗНЗ від 03.09.2019 № 70-з «Про організацію та удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019/2020 н.р.», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, взаємодіяли між собою, діяли з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання.

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада; шкільні методичні обєднання вчителів; психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми.

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив ОЗНЗ працював над впровадженням науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору» на етапі узагальнення результатів, упровадження досвіду в практику роботи. Метою цього етапу було:вироблення практичних рекомендацій, використання їх у педагогічній практиці вчителів; узагальнення педагогічного досвіду; впровадження позитивних результатів у практику роботи школи; розробки шляхів корекції та контролю.

Зміст роботи полягав в психологічному, організаційному, науково-методичному й матеріально-технічному забезпеченні умов реалізації науково-методичної проблеми, в опануванні навичками впровадження комп’ютерних технологій.

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої входять керівник, його заступники, голови методичних комісій, практичний психолог. Питання форм і методів роботи з обдарованими учнями, удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій, взаємозв’язку класної і позакласної роботи як умови духовного зростання школяра, атестації педагогічних працівників, ролі методичних об'єднань у розвитку творчості вчителів та учнів, підвищення якості навчання обговорювалися на засіданнях методичної ради.

З педагогами ОЗНЗ проведені інструктивно-методичні наради: «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2019/2020 н.р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», «Урок – основна форма реалізації інноваційних технологій», «Мета і цілі оцінювання у сучасній школі», «Цифрові освітні ресурси на допомогу вчителю».

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя: динаміка навчальних досягнень учнів, незалежне тестування навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки класних колективів загалом, але і досягнення кожного учня.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано методичним об'єднанням. Освітній процес у школі організовували 6 методичних об'єднань:

- вчителів початкових класів (керівник Голікова Н.І.);

- вчителів словесників (керівник Тимошенко Л.П.);

- вчителів суспільно-природничого циклу (керівник Кантур О.В.);

- вчителів математичного циклу (керівник Голубок Г.Л..);

- вчителів міжпредметної групи (керівник Оробей О.А.);

- класних керівників (керівник Косько Т.М.).

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням комп’ютерних технологій. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на використання ІКТ, розвиток пізнавальної активності учнів, формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО.

У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, модернізації форм, методів і засобів проведення уроку.

Методична робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, дала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення різних предметів у школі дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість педагогів закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. На жаль, вчителі закладу не брали участі у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року», що в перспективі залишається питанням, над яким необхідно працювати.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки.

Педагогічний колектив активно ділився своїм досвідом із колегами області та району. У 2019/2020 навчальному році на базі школи було проведено два обласних майстер класи. Для вчителів початкової школи – на тему «Реалізація компетентнісного та діяльнісного підходів у процесі навчання молодших школярів»(керівники Голікова Н.І., Микитчик О.І.), для вчителів географії «Реалізація змістових ліній у шкільному курсі географії» (керівник Кантур О.В.).

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. Їх проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, росту професійної майстерності вчителів, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу: «Реалізація наскрізних змістових ліній засобами навчальних предметів», «Сім'я і школа: взаємозв’язок всерйоз і надовго».

Педагогічні працівники закладу залучались до роботи у районних формах проведення для учителів, зокрема:

- Землинська В.І., вчитель української мови та літератури, член журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури;

- Журавльова Н.В., вчитель математики, член журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

- Кантур О.В., вчитель географії, член журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії;

- Осадча З.Д., вчитель фізики, член журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.

Для забезпечення безперервного дослідження стану навчально-виховного процесу, наступної його корекції та прогнозування розвитку педагогічної освітньої системи в школі здійснювався педагогічний моніторинг, зокрема, з таких питань: рівень навчальних досягнень учнів; відвідування учнями навчальних занять та наявність документів, що підтверджують поважність відсутності на заняттях; участь учнів у предметних олімпіадах та творчих конкурсах.

Узагальнивши результати вивчення стану викладання навчальних предметів: українська література, англійська мова наказами по школі та здійснивши аналіз діяльності педагогічного колективу, адміністрацією зроблено висновок про позитивні зміни та проблеми у рівні навчальних досягнень, професійній компетентності вчителів опорного закладу.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2019/2020 навчального року був в основному виконаний. Деякі заходи,заплановані на березень-травень не були проведені, оскільки по країні був запроваджений жорсткий карантин і вчителі перейшли на гнучкий графік роботи. Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

· окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не залучали їх до участі в альтернативних олімпіадах, що проводились у районі;

· педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»;

· педагоги недостатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних виданнях.

На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на новий навчальний рік, з метою підвищення ефективності методичної роботи, удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів

НАКАЗУЮ:

1. Визнати стан методичної роботи у 2019/2020 н. р. задовільним.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М.:

2.1. Створити у 2020/2021 н.р. необхідні умови для діяльності методичних підрозділів, координації їх роботи.

2.2. Виявляти нові педагогічні ідеї, цікаві методичні знахідки у досвіді творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду.

2.3. Залучати учителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації науково-методичної проблеми школи.

2.4. Спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя.

3. Керівникам шкільних об'єднань:

3.1.На засіданні обговорити питання щодо посилення роботи з обдарованими учнями.

3.2. Проаналізувати та прийняти до уваги результати районних та обласних олімпіад з базових дисциплін.

3.3. Активізувати роботу щодо публікації педагогами методичного доробку на сторінках фахових газет та журналів.

3.4. Сприяти участі учителів у конкурсах педагогічної майстерності.

4. Затвердити такий склад методичної ради закладу:

Микитчик М.А. – директор школи; Потапенко О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи; Осадча Л.В. – заступник директора з виховної роботи; Тимошенко Л.П. – керівник ШМО вчителів словесників; Голікова Н.І. – керівник ШМО вчителів початкової класів; Антоненко В.М. –вчитель англійської мови; Голубок Г.Л. – керівник ШМО вчителів математичного циклу;

Кантур О.В. – керівник ШМО вчителів суспільно-природничого циклу;

Оробей О.А. – керівник ШМО вчителів міжпредметних дисциплін;

Косько Т.М. – керівник ШМО класних керівників;

Микитчик О.І. – вчитель початкових класів;

Кириленко О.А. - психолог

5.З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня педагогів, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу таких шкільних методичних об’єднань:

Назва ШМО Керівник ШМО
МО вчителів початкових класів Голікова Н.І.
МО вчителів суспільно-природничого циклу Кантур О.В.
МО вчителів словесників Тимошенко Л.П.
МО вчителів математичного циклу Голубок Г.Л.
МО вчителів міжпредметних дисциплін Оробей О.А.
МО класних керівників Косько Т.М.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ОЗНЗ М.МИКИТЧИК

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Наказ №70 від 03.09.2018

Про підсумки методичної роботи у 2017/2018 н. р. та її організацію у 2018/2019 н.р.

Методична робота в ОЗНЗ Катюжанська ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснювалася згідно річного плану роботи школи, відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інструктивно-методичних матеріалів та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 21.09.2017 № 54-З «Про підсумки методичної роботи школи у 2016/2017 н. р. та її і організацію у 2017/2018 н. р.»

У 2017/2018 н.р. педагогічний колектив продовжив роботу над науково-методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору». Діяльність всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою була спрямована на: удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою; аналіз напрацьованого практичного досвіду; систему моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, тестування учнів і батьків; аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

На даному етапі реалізації методичної проблеми були проведені: засідання методичної ради школи, творчі звіти вчителів, педагогічні майстерні, фестивалі методичних ідей та педагогічних знахідок, круглі столи, методичні виставки, публікації, оформлення проектів, конференції, створені портфоліо.

Скоординована робота над єдиною науково-методичною проблемою забезпечила взаємозв'язок усіх напрямів підвищення фахової майстерності та диференційований підхід до вибору форм і змісту методичної роботи з урахуванням індивідуальних потреб, інтересів та фахового рівня колективу.

Традиційною формою, школою професійної майстерності були засідання педагогічних рад. З метою реалізації науково-методичної проблеми, було проведено педагогічні ради: 1)«Аналіз роботи педагогічного колективу у 2016/2017 навчальному році та завдання і перспективи роботи у 2017/2018 навчальному році», мета якої - визначення пріоритетних напрямів діяльності школи з реалізації Програми розвитку навчального закладу в новому навчальному році. 2) «Формування мотивації до самостійної пізнавальної діяльності учнів», мета якої – з’ясувати шляхи та умови формування мотивації учнів до самостійної пізнавальної діяльності. 3)«Школу створює учитель, мета якої – розкрити роль учителя в різні історичні часи, підвищити зацікавленість , активність та мотивацію вчителів до професійної діяльності.

4) «Педагогічні конфлікти та шляхи їх вирішенням», мета якої надати теоретичну інформацію про конфлікти та їх причини, засвоїти конструктивні стратегії вирішення конфліктів та механізми їх застосування.

Науково-методичну роботу в школі очолює методична рада, до складу якої входять голови методичних комісій та досвідчені вчителі.

Метою діяльності методичної ради є організація та координація методичного забезпечення освітнього процесу і методичного навчання педагогічних кадрів. Методична рада працювала згідно з розробленими заходами та складеним планом.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів.

Адміністрація школи приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійний, фаховий рівень. Атестація педагогічних працівників у 2017/2018 н.р. проводилась згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників та з метою активізації творчої професійної діяльності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання підростаючого покоління.

Згідно з перспективним планом атестації, наказів по школі атестувалось 4 педпрацівників: Журавльова Н.В., Осадча З.Д., Онищенко Я.М., Тернуза Г.П. Протягом навчального року всі вони пройшли курсову перепідготовку.

Педагогічний колектив школи протягом 2017/2018 н.р. усю діяльність спрямував на підвищення ефективності навчально-виховного процесу й реалізацію зокрема такого напряму як покращення методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, МАН. Підготовка до проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін розпочинається з перших днів навчального року. У вересні 2017 року було складено план організації і проведення олімпіад з базових дисциплін на шкільному етапі. Результатом плідної роботи школи стали переможці (6 учнів) та призери (11 учнів) районних предметних олімпіад з базових дисциплін, 2 учні стали призерами ІІІ етапу (Сивко Інна – з інформаційних технологій, Василець Валерія – з української мови та літератури. Відповідно їх підготували вчителі – Косько Тамара Михайлівна та Тимошенко Любов Павлівна).

В школі створено шкільне наукове відділення учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді, секція: комп’ютерні науки (керівник - Косько Тамара Михайлівна. Учні школи не лише беруть участь у роботі МАН, а й регулярно показують непогану результативність на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У 2017/2018 навчальному році призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України став Александров Андрій. Його робота відзначалися актуальністю, науковістю, складністю, повнотою розкриття тем, аргументованістю висновків, творчістю, науковим стилем і грамотністю виконання, якістю оформлення.

Учні школи беруть участь у різноманітних Всеукраїнських конкурсах, де проявляють свої знання, здібності, таланти й обдарування. Зокрема, у Міжнародному конкурсі з української мови ім.П.Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.Т.Г.Шевченка, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародному фізичному конкурсі «Левеня» та інших.

Провідною формою організації науково-методичної роботи в школі є робота методичних об'єднань. Результатом їх діяльності є удосконалення професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямування роботу на забезпечення потреб вчителя, надання їм реальної допомоги. У планах роботи методичних об'єднань відображаються: результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів, основні напрямки роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналіз стану навчально-виховного процесу, перелік засідань МО, що зроблено, запроваджено у практику роботи з теми, яке коло завдань окреслено, проведення шкільних заходів (конкурсів, тижнів, олімпіад тощо), форми роботи з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими учнями.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки: окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях; керівники МО не достатню увагу приділяють плануванню роботи, яка часто носить схематичний характер. На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на наступний навчальний рік, та з метою підвищення ефективності методичної роботи

Н А К А З У Ю:

1. Продовжити у 2018/2019 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору».

2. Призначити відповідальною за організацію методичної роботи в школі заступника директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М. та спрямувати методичну роботу у 2018/2019 н.р. на вирішення таких завдань: 2.1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, курсів за вибором. 2.2. Забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти. 2.3. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання. 2.4. Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану. 2.5. Забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи ІІ та ІІІ ступеня. 2.6. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, проведення предметних тижнів. 2.7. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів. 2.8. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів. 2.9. Забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів. 2.10. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів. 2.11. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу. 2.12. Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи. 2.13. Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків.

2.14. Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи.

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 2018/2019 н.р. 4. Розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами . 5. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня педагогів, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу таких шкільних методичних об’єднань:

Назва ШМО Керівник ШМО
МО вчителів початкових класів Голікова Н.І.
МО вчителів суспільно-природничих дисциплін Кантур О.В.
МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури Тимошенко Л.П.
МО вчителів англійської мови Антоненко В.М.
МО вчителів математики, фізики, інформатики Голубок Г.Л.
МО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін Оробей О.А.
МО класних керівників Косько Т.М.

6. З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі: Микитчик М.А. – директор школи; Потапенко О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи; Осадча Л.В. – заступник директора з виховної роботи; Тимошенко Л.П. – керівник ШМО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури; Голікова Н.І. – керівник ШМО вчителів початкової класів; Антоненко В.М. – керівник ШМО вчителів англійської мови; Голубок Г.Л. – керівник ШМО вчителів математики, фізики, інформатики;

Кантур О.В. – керівник ШМО вчителів суспільно-природничих дисциплін;

Оробей О.А. – керівник ШМО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін;

Косько Т.М. – керівник ШМО класних керівників;

Микитчик О.І. – вчитель початкових класів «вчитель-методист»;

Тимошенко Л.П. – вчитель української мови та літератури, «вчитель-методист».

7. Затвердити план роботи ради методичного кабінету на 2018/2019 навчальний рік. та забезпечити його ефективну діяльність. 8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М.: 8.1. Забезпечити проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, надавати методичну допомогу при виборі та виконанні курсових робіт через індивідуальні консультації. 8.2. Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння педагогічних звань. 8.3. Забезпечити формування банку даних щодо роботи методичного кабінету з вивчення, апробації та впровадження у практику передового педагогічного досвіду. 8.4. Запровадити чітку систему допомоги педагогам у визначенні власних освітніх цілей і професійних потреб, складанні індивідуальних освітньо-професійних програм. 9. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах. 10. Провести Місячник педагогічної творчості вчителів, які атестуються, з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників. 11. Здійснювати роботу з упровадження програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності. 12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи М.А.Микитчик

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Наказ
Про підсумки методичної
роботи у 2016/2017 н. р. та організацію методичної роботи у 2017/2018 н.р.

У 2016/2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, керуючись новим Положенням про методичний кабінет, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №45-З від 20.09.2016 «Про підсумки методичної роботи в 2015/2016 н.р. та організацію методичної роботи в 2016/2017 н.р.».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору» та виконання таких завдань: підвищення якості навчально-виховної роботи, посилення відповідальності педагогів за кінцеві результати своєї праці; створення умов для використання комп’ютерно-інформаційних технологій всіма педагогами школи шляхом комп’ютеризації робочих місць вчителів; удосконалення патріотичного виховання; поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів; забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання; підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; організація науково-дослідницької роботи учнів; підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, Школи педагогічної майстерності «Використання інтерактивних технологій у навчальній діяльності», майстер-класу «Формування успішної особистості школяра шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі», творчої групи «Нестандартні форми роботи – шлях до формування успішної особистості школяра», проведення предметних тижнів; підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади; удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу; продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів; забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів; підвищення іміджу навчального закладу; поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу; створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу; забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи. Кожен учитель працював також над обраною власною науково - методичною проблемою.

Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи відповідно до структури, затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. Керівництво методичною роботою в школі здійснювала методична рада, до складу якої входили заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі-предметники. З метою зростання фахової майстерності вчителів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО: вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (керівник Землинська В.І.); вчителів математики, фізики та інформатики (керівник Голубок Г.Л.); вчителів початкових класів (керівник Голікова Н.І.); вчителів суспільно-природничих дисциплін (керівник Кантур О.В.); вчителів фізичної культури, трудового навчання та мистецьких дисциплін ( керівник Оробей О.А.); класних керівників (керівник Косько Т.М.); вчителів англійської мови (керівник Антоненко В.М.) Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес. Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН, серпневої районної конференції, рекомендації методкабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2015/2016 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання, також на них затверджувались завдання для підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації, предметних олімпіад. Упродовж навчального року МО були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти. Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду тощо. Усі вчителі школи були залучені до роботи у районних методичних об’єднаннях. Учитель - методист Тимошенко Л.П. проводила засідання Школи педагогічної майстерності з проблеми «Застосування інтерактивних технологій у навчальній діяльності», творча група, яку очолювала учитель-методист Голікова Н.І. працювала над проблемою «Нестандартні форми роботи – шлях до формування успішної особистості школяра», роботу майстер-класу для учителів школи очолила вчитель-методист Микитчик О.І. («Формування успішної особистості школяра шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі»). У 2016/2017 н.р. на базі школи було проведене засідання районного методичного об'єднання вчителів початкових класів у формі тренінгу «Емоційне вигорання вчителя та шляхи його подолання», підготовлене вчителями Микитчик О.І., Голіковою Н.І., Потапенко О.М.

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Повністю реалізований план курсової перепідготовки. Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 6 педагогічних працівників школи (Голубок Г.Л., Кантур О.В., Манзик М.А., Омельяненко Н.Г., Тробюк Л.В., Гриценко Л.М.). Учитель біології Тробюк Л.В. приймала участь в конкурсі «Учитель року» та дійшла до обласного етапу. Навчальний заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, для яких характерний постійний професійний ріст. На даний момент в школі працюють 34 педагогічних працівників. З них: 17 – вищої категорії; 7 – І категорії; 3 – ІІ категорії; 5 – спеціалісти. Два педагогічних працівника здобувають вищу педагогічну освіту. Мають звання: «учитель-методист» – 4 педагоги; «старший учитель» – 9 педагогів.

Особливу увагу педагогічний колектив приділяв роботі по розвитку особистісних здібностей учнів в урочний та позаурочний час та впровадження нових інтерактивних технологій під час роботи з обдарованими дітьми. Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади та конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, які для багатьох учнів є першим кроком у науку. Вони стають дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації. У 2016/2017 навчальному році учень 11 класу Бондарчук Ігор (вчитель Кантур О.В.) підготував роботу як доповідач для участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН. Характеризуючи досягнення учнів в учнівських олімпіадах, слід звернути увагу, що показники здобутих призових місць стабільні, але можуть бути кращими. Призерами шкільних олімпіад ІІ етапу стали 13 учнів школи, а учениця 9-А класу Середа Анна (вчитель Землинська В.І.) стала призером обласного етапу (ІІІ місце). Чимала кількість учнів стали призерами районного та обласного етапів різноманітних конкурсів.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки: окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях (в 2016/2017 навчальному році тільки вчителі-методисти Голікова Н.І. та Микитчик О.І. опублікували свої доробки на Методичному порталі); керівники МО не достатню увагу приділяють плануванню роботи, яка часто носить схематичний характер. На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на наступний навчальний рік, та з метою підвищення ефективності методичної роботи

Н А К А З У Ю:

1. Продовжити у 2017/2018 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору».

2. Призначити відповідальною за організацію методичної роботи в школі заступника директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М. та спрямувати методичну роботу у 2017/2018 н.р. на вирішення таких завдань: 2.1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, курсів за вибором. 2.2. Забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти. 2.3. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання. 2.4. Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану. 2.5. Забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи ІІ та ІІІ ступеня. 2.6. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, проведення предметних тижнів. 2.7. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів. 2.8. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів. 2.9. Забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів. 2.10. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів. 2.11. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу. 2.12. Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи. 2.13. Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків.

2.14. Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи.

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 2017/2018 н.р. 4. Розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами . 5. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня педагогів, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу таких шкільних методичних об’єднань:

Назва ШМО Керівник ШМО
МО вчителів початкових класів Голікова Н.І.
МО вчителів суспільно-природничих дисциплін Кантур О.В.
МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури Землинська В.І.
МО вчителів англійської мови Антоненко В.М.
МО вчителів математики, фізики, інформатики Голубок Г.Л.
МО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін Оробей О.А.
МО класних керівників Косько Т.М.

6. З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі: Микитчик М.А. – директор школи; Потапенко О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи; Осадча Л.В. – заступник директора з виховної роботи; Землинська В.І. – керівник ШМО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури; Голікова Н.І. – керівник ШМО вчителів початкової класів; Антоненко В.М. – керівник ШМО вчителів англійської мови; Голубок Г.Л. – керівник ШМО вчителів математики, фізики, інформатики;

Кантур О.В. – керівник ШМО вчителів суспільно-природничих дисциплін;

Оробей О.А. – керівник ШМО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін;

Косько Т.М. – керівник ШМО класних керівників;

Микитчик О.І. – вчитель початкових класів «вчитель-методист»;

Тимошенко Л.П. – вчитель української мови та літератури, «вчитель-методист».

7. Затвердити план роботи ради методичного кабінету на 2017/2018 навчальний рік. та забезпечити його ефективну діяльність. 8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М.: 8.1. Забезпечити проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, надавати методичну допомогу при виборі та виконанні курсових робіт через індивідуальні консультації. 8.2. Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння педагогічних звань. 8.3. Забезпечити формування банку даних щодо роботи методичного кабінету з вивчення, апробації та впровадження у практику передового педагогічного досвіду. 8.4. Запровадити чітку систему допомоги педагогам у визначенні власних освітніх цілей і професійних потреб, складанні індивідуальних освітньо-професійних програм. 9. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах. 10. Провести Місячник педагогічної творчості вчителів, які атестуються, з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників. 11. Здійснювати роботу з упровадження програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності. 12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Кiлькiсть переглядiв: 1379

Коментарi