• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Наказ №70 від 03.09.2018

Про підсумки методичної роботи у 2017/2018 н. р. та її організацію у 2018/2019 н.р.

Методична робота в ОЗНЗ Катюжанська ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснювалася згідно річного плану роботи школи, відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інструктивно-методичних матеріалів та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 21.09.2017 № 54-З «Про підсумки методичної роботи школи у 2016/2017 н. р. та її і організацію у 2017/2018 н. р.»

У 2017/2018 н.р. педагогічний колектив продовжив роботу над науково-методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору». Діяльність всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою була спрямована на: удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою; аналіз напрацьованого практичного досвіду; систему моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, тестування учнів і батьків; аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

На даному етапі реалізації методичної проблеми були проведені: засідання методичної ради школи, творчі звіти вчителів, педагогічні майстерні, фестивалі методичних ідей та педагогічних знахідок, круглі столи, методичні виставки, публікації, оформлення проектів, конференції, створені портфоліо.

Скоординована робота над єдиною науково-методичною проблемою забезпечила взаємозв'язок усіх напрямів підвищення фахової майстерності та диференційований підхід до вибору форм і змісту методичної роботи з урахуванням індивідуальних потреб, інтересів та фахового рівня колективу.

Традиційною формою, школою професійної майстерності були засідання педагогічних рад. З метою реалізації науково-методичної проблеми, було проведено педагогічні ради: 1)«Аналіз роботи педагогічного колективу у 2016/2017 навчальному році та завдання і перспективи роботи у 2017/2018 навчальному році», мета якої - визначення пріоритетних напрямів діяльності школи з реалізації Програми розвитку навчального закладу в новому навчальному році. 2) «Формування мотивації до самостійної пізнавальної діяльності учнів», мета якої – з’ясувати шляхи та умови формування мотивації учнів до самостійної пізнавальної діяльності. 3)«Школу створює учитель, мета якої – розкрити роль учителя в різні історичні часи, підвищити зацікавленість , активність та мотивацію вчителів до професійної діяльності.

4) «Педагогічні конфлікти та шляхи їх вирішенням», мета якої надати теоретичну інформацію про конфлікти та їх причини, засвоїти конструктивні стратегії вирішення конфліктів та механізми їх застосування.

Науково-методичну роботу в школі очолює методична рада, до складу якої входять голови методичних комісій та досвідчені вчителі.

Метою діяльності методичної ради є організація та координація методичного забезпечення освітнього процесу і методичного навчання педагогічних кадрів. Методична рада працювала згідно з розробленими заходами та складеним планом.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів.

Адміністрація школи приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійний, фаховий рівень. Атестація педагогічних працівників у 2017/2018 н.р. проводилась згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників та з метою активізації творчої професійної діяльності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання підростаючого покоління.

Згідно з перспективним планом атестації, наказів по школі атестувалось 4 педпрацівників: Журавльова Н.В., Осадча З.Д., Онищенко Я.М., Тернуза Г.П. Протягом навчального року всі вони пройшли курсову перепідготовку.

Педагогічний колектив школи протягом 2017/2018 н.р. усю діяльність спрямував на підвищення ефективності навчально-виховного процесу й реалізацію зокрема такого напряму як покращення методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, МАН. Підготовка до проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін розпочинається з перших днів навчального року. У вересні 2017 року було складено план організації і проведення олімпіад з базових дисциплін на шкільному етапі. Результатом плідної роботи школи стали переможці (6 учнів) та призери (11 учнів) районних предметних олімпіад з базових дисциплін, 2 учні стали призерами ІІІ етапу (Сивко Інна – з інформаційних технологій, Василець Валерія – з української мови та літератури. Відповідно їх підготували вчителі – Косько Тамара Михайлівна та Тимошенко Любов Павлівна).

В школі створено шкільне наукове відділення учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді, секція: комп’ютерні науки (керівник - Косько Тамара Михайлівна. Учні школи не лише беруть участь у роботі МАН, а й регулярно показують непогану результативність на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У 2017/2018 навчальному році призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України став Александров Андрій. Його робота відзначалися актуальністю, науковістю, складністю, повнотою розкриття тем, аргументованістю висновків, творчістю, науковим стилем і грамотністю виконання, якістю оформлення.

Учні школи беруть участь у різноманітних Всеукраїнських конкурсах, де проявляють свої знання, здібності, таланти й обдарування. Зокрема, у Міжнародному конкурсі з української мови ім.П.Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.Т.Г.Шевченка, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародному фізичному конкурсі «Левеня» та інших.

Провідною формою організації науково-методичної роботи в школі є робота методичних об'єднань. Результатом їх діяльності є удосконалення професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямування роботу на забезпечення потреб вчителя, надання їм реальної допомоги. У планах роботи методичних об'єднань відображаються: результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів, основні напрямки роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналіз стану навчально-виховного процесу, перелік засідань МО, що зроблено, запроваджено у практику роботи з теми, яке коло завдань окреслено, проведення шкільних заходів (конкурсів, тижнів, олімпіад тощо), форми роботи з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими учнями.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки: окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях; керівники МО не достатню увагу приділяють плануванню роботи, яка часто носить схематичний характер. На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на наступний навчальний рік, та з метою підвищення ефективності методичної роботи

Н А К А З У Ю:

1. Продовжити у 2018/2019 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору».

2. Призначити відповідальною за організацію методичної роботи в школі заступника директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М. та спрямувати методичну роботу у 2018/2019 н.р. на вирішення таких завдань: 2.1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, курсів за вибором. 2.2. Забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти. 2.3. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання. 2.4. Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану. 2.5. Забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи ІІ та ІІІ ступеня. 2.6. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, проведення предметних тижнів. 2.7. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів. 2.8. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів. 2.9. Забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів. 2.10. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів. 2.11. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу. 2.12. Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи. 2.13. Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків.

2.14. Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи.

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 2018/2019 н.р. 4. Розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами . 5. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня педагогів, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу таких шкільних методичних об’єднань:

Назва ШМО Керівник ШМО
МО вчителів початкових класів Голікова Н.І.
МО вчителів суспільно-природничих дисциплін Кантур О.В.
МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури Тимошенко Л.П.
МО вчителів англійської мови Антоненко В.М.
МО вчителів математики, фізики, інформатики Голубок Г.Л.
МО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін Оробей О.А.
МО класних керівників Косько Т.М.

6. З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі: Микитчик М.А. – директор школи; Потапенко О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи; Осадча Л.В. – заступник директора з виховної роботи; Тимошенко Л.П. – керівник ШМО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури; Голікова Н.І. – керівник ШМО вчителів початкової класів; Антоненко В.М. – керівник ШМО вчителів англійської мови; Голубок Г.Л. – керівник ШМО вчителів математики, фізики, інформатики;

Кантур О.В. – керівник ШМО вчителів суспільно-природничих дисциплін;

Оробей О.А. – керівник ШМО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін;

Косько Т.М. – керівник ШМО класних керівників;

Микитчик О.І. – вчитель початкових класів «вчитель-методист»;

Тимошенко Л.П. – вчитель української мови та літератури, «вчитель-методист».

7. Затвердити план роботи ради методичного кабінету на 2018/2019 навчальний рік. та забезпечити його ефективну діяльність. 8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М.: 8.1. Забезпечити проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, надавати методичну допомогу при виборі та виконанні курсових робіт через індивідуальні консультації. 8.2. Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння педагогічних звань. 8.3. Забезпечити формування банку даних щодо роботи методичного кабінету з вивчення, апробації та впровадження у практику передового педагогічного досвіду. 8.4. Запровадити чітку систему допомоги педагогам у визначенні власних освітніх цілей і професійних потреб, складанні індивідуальних освітньо-професійних програм. 9. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах. 10. Провести Місячник педагогічної творчості вчителів, які атестуються, з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників. 11. Здійснювати роботу з упровадження програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності. 12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи М.А.Микитчик

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Наказ
Про підсумки методичної
роботи у 2016/2017 н. р. та організацію методичної роботи у 2017/2018 н.р.

У 2016/2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, керуючись новим Положенням про методичний кабінет, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №45-З від 20.09.2016 «Про підсумки методичної роботи в 2015/2016 н.р. та організацію методичної роботи в 2016/2017 н.р.».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору» та виконання таких завдань: підвищення якості навчально-виховної роботи, посилення відповідальності педагогів за кінцеві результати своєї праці; створення умов для використання комп’ютерно-інформаційних технологій всіма педагогами школи шляхом комп’ютеризації робочих місць вчителів; удосконалення патріотичного виховання; поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів; забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання; підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; організація науково-дослідницької роботи учнів; підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, Школи педагогічної майстерності «Використання інтерактивних технологій у навчальній діяльності», майстер-класу «Формування успішної особистості школяра шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі», творчої групи «Нестандартні форми роботи – шлях до формування успішної особистості школяра», проведення предметних тижнів; підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади; удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу; продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів; забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів; підвищення іміджу навчального закладу; поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу; створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу; забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи. Кожен учитель працював також над обраною власною науково - методичною проблемою.

Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи відповідно до структури, затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. Керівництво методичною роботою в школі здійснювала методична рада, до складу якої входили заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі-предметники. З метою зростання фахової майстерності вчителів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО: вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (керівник Землинська В.І.); вчителів математики, фізики та інформатики (керівник Голубок Г.Л.); вчителів початкових класів (керівник Голікова Н.І.); вчителів суспільно-природничих дисциплін (керівник Кантур О.В.); вчителів фізичної культури, трудового навчання та мистецьких дисциплін ( керівник Оробей О.А.); класних керівників (керівник Косько Т.М.); вчителів англійської мови (керівник Антоненко В.М.) Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес. Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН, серпневої районної конференції, рекомендації методкабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2015/2016 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання, також на них затверджувались завдання для підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації, предметних олімпіад. Упродовж навчального року МО були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти. Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду тощо. Усі вчителі школи були залучені до роботи у районних методичних об’єднаннях. Учитель - методист Тимошенко Л.П. проводила засідання Школи педагогічної майстерності з проблеми «Застосування інтерактивних технологій у навчальній діяльності», творча група, яку очолювала учитель-методист Голікова Н.І. працювала над проблемою «Нестандартні форми роботи – шлях до формування успішної особистості школяра», роботу майстер-класу для учителів школи очолила вчитель-методист Микитчик О.І. («Формування успішної особистості школяра шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі»). У 2016/2017 н.р. на базі школи було проведене засідання районного методичного об'єднання вчителів початкових класів у формі тренінгу «Емоційне вигорання вчителя та шляхи його подолання», підготовлене вчителями Микитчик О.І., Голіковою Н.І., Потапенко О.М.

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Повністю реалізований план курсової перепідготовки. Протягом навчального року підвищили кваліфікацію 6 педагогічних працівників школи (Голубок Г.Л., Кантур О.В., Манзик М.А., Омельяненко Н.Г., Тробюк Л.В., Гриценко Л.М.). Учитель біології Тробюк Л.В. приймала участь в конкурсі «Учитель року» та дійшла до обласного етапу. Навчальний заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, для яких характерний постійний професійний ріст. На даний момент в школі працюють 34 педагогічних працівників. З них: 17 – вищої категорії; 7 – І категорії; 3 – ІІ категорії; 5 – спеціалісти. Два педагогічних працівника здобувають вищу педагогічну освіту. Мають звання: «учитель-методист» – 4 педагоги; «старший учитель» – 9 педагогів.

Особливу увагу педагогічний колектив приділяв роботі по розвитку особистісних здібностей учнів в урочний та позаурочний час та впровадження нових інтерактивних технологій під час роботи з обдарованими дітьми. Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади та конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, які для багатьох учнів є першим кроком у науку. Вони стають дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації. У 2016/2017 навчальному році учень 11 класу Бондарчук Ігор (вчитель Кантур О.В.) підготував роботу як доповідач для участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН. Характеризуючи досягнення учнів в учнівських олімпіадах, слід звернути увагу, що показники здобутих призових місць стабільні, але можуть бути кращими. Призерами шкільних олімпіад ІІ етапу стали 13 учнів школи, а учениця 9-А класу Середа Анна (вчитель Землинська В.І.) стала призером обласного етапу (ІІІ місце). Чимала кількість учнів стали призерами районного та обласного етапів різноманітних конкурсів.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки: окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях (в 2016/2017 навчальному році тільки вчителі-методисти Голікова Н.І. та Микитчик О.І. опублікували свої доробки на Методичному порталі); керівники МО не достатню увагу приділяють плануванню роботи, яка часто носить схематичний характер. На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на наступний навчальний рік, та з метою підвищення ефективності методичної роботи

Н А К А З У Ю:

1. Продовжити у 2017/2018 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору».

2. Призначити відповідальною за організацію методичної роботи в школі заступника директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М. та спрямувати методичну роботу у 2017/2018 н.р. на вирішення таких завдань: 2.1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, курсів за вибором. 2.2. Забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти. 2.3. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання. 2.4. Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану. 2.5. Забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи ІІ та ІІІ ступеня. 2.6. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, проведення предметних тижнів. 2.7. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів. 2.8. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів. 2.9. Забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів. 2.10. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів. 2.11. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу. 2.12. Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи. 2.13. Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків.

2.14. Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи.

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 2017/2018 н.р. 4. Розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами . 5. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня педагогів, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу таких шкільних методичних об’єднань:

Назва ШМО Керівник ШМО
МО вчителів початкових класів Голікова Н.І.
МО вчителів суспільно-природничих дисциплін Кантур О.В.
МО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури Землинська В.І.
МО вчителів англійської мови Антоненко В.М.
МО вчителів математики, фізики, інформатики Голубок Г.Л.
МО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін Оробей О.А.
МО класних керівників Косько Т.М.

6. З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі: Микитчик М.А. – директор школи; Потапенко О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи; Осадча Л.В. – заступник директора з виховної роботи; Землинська В.І. – керівник ШМО вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури; Голікова Н.І. – керівник ШМО вчителів початкової класів; Антоненко В.М. – керівник ШМО вчителів англійської мови; Голубок Г.Л. – керівник ШМО вчителів математики, фізики, інформатики;

Кантур О.В. – керівник ШМО вчителів суспільно-природничих дисциплін;

Оробей О.А. – керівник ШМО вчителів трудового навчання, фізичної культури, естетичних дисциплін;

Косько Т.М. – керівник ШМО класних керівників;

Микитчик О.І. – вчитель початкових класів «вчитель-методист»;

Тимошенко Л.П. – вчитель української мови та літератури, «вчитель-методист».

7. Затвердити план роботи ради методичного кабінету на 2017/2018 навчальний рік. та забезпечити його ефективну діяльність. 8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Потапенко О.М.: 8.1. Забезпечити проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, надавати методичну допомогу при виборі та виконанні курсових робіт через індивідуальні консультації. 8.2. Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння педагогічних звань. 8.3. Забезпечити формування банку даних щодо роботи методичного кабінету з вивчення, апробації та впровадження у практику передового педагогічного досвіду. 8.4. Запровадити чітку систему допомоги педагогам у визначенні власних освітніх цілей і професійних потреб, складанні індивідуальних освітньо-професійних програм. 9. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах. 10. Провести Місячник педагогічної творчості вчителів, які атестуються, з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників. 11. Здійснювати роботу з упровадження програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності. 12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Кiлькiсть переглядiв: 495

Коментарi