С Т А Т У Т


Катюжанського опорного ліцею

Димерської селищної ради

(нова редакція)

Ідентифікаційний код23567422

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Опорний загальноосвітній навчальний заклад Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області перепрофільовано (змінено тип) у Катюжанський опорний ліцей Димерської селищної ради (далі–Ліцей) рішенням сесії Димерської селищної ради від 20 червня 2022 року № 913-18-VIII «Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти Димерської селищної ради».

Ліцей знаходиться в комунальній власності та є правонаступником всіх прав і обов’язків Опорного загальноосвітнього навчального закладу Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області.

Катюжанський опорний ліцей Димерської селищної ради є опорним закладом освіти відповідного освітнього округу ( села Катюжанка, Савенка, Абрамівка, Дудки, Любидва, Вахівка, Володимирівка, Рудня-Димерська, Гута-Катюжанська), у структурі якого можуть функціонувати філії, що не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положення затвердженого засновником.

1.2.Організаційно-правова форма Ліцею: комунальна установа (заклад загальної середньої освіти). Ліцей провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії.

Тип закладу–Ліцей, що забезпечує здобуття початкової, базової і профільної середньої освіти.

Ліцей є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, затверджені бланки Ліцею, самостійне ведення бухгалтерського обліку, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України. Може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

Ліцей є неприбутковою установою.

1.3.Повне найменування Ліцею українською мовою: Катюжанський опорний ліцей Димерської селищної ради.

Скорочене найменування українською мовою: Катюжанський опорний ліцей.

1.4.Юридична адреса Ліцею: вулиця Біла, 60, село Катюжанка, Вишгородський район, Київська область, Україна, 07313.

1.5.Засновником Ліцею є Димерська селищна рада (далі–Засновник).

Повноваження у сфері освітньої діяльності Ліцею здійснює відділ освіти Димерської селищної ради (далі–Орган управління освітою).

1.6.Головноюметою діяльності Ліцею є забезпечення, згідно з вимогами Державних стандартів, реалізації права громадян на здобуття профільної середньої освіти.

Для здобуття початкової та базової середньої освіти Засновником за Ліцеєм закріплюється територія обслуговування у встановленому законодавством порядку.

1.7.Головними завданнями Ліцею є:

1)всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

2)організація освітнього та виховного процесу, що ґрунтується на цінностях та принципах, визначених Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»;

3)створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;

4)виявлення та розвиток індивідуальних здібностей учнів, досягнення ними результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, необхідних для подальшого здобуття освіти;

5)організація вивчення учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів), у т.ч. профільних;

6)забезпечення соціального захисту учнів, сприяння встановленню рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

7)реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття повної загальної середньої освіти та створення передумов для їхньої соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство;

8)профілактика бездоглядності та правопорушень, виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих.

1.8.Основними напрямами діяльностіЛіцею є:

1)сприяння задоволенню освітніх, соціально-психологічних та культурно-просвітницьких потреб педагогів, учнів і громадськості у професійному та особистісному зростанні з використанням інноваційних методик навчання, з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;

2)організація та проведення наукових досліджень, освітніх проєктів, навчальних курсів, консультацій, тренінгів, семінарів, конференцій, форумів, ярмарок та інших заходів освітнього характеру, пов'язаних з розвитком професійної діяльності та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;

3)ініціювання співпраці із закладами освіти, науково-освітніми закладами, місцевим органом управління освітою та закладами післядипломної освіти, закладами вищої освіти, органами державної влади та самоврядування щодо розробки та реалізації освітніх та соціально-економічних програм;

4)розвиток партнерських відносин та поглиблення співробітництва між українськими й іноземними соціальними, культурними, просвітницькими організаціями тощо;

5)виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

6)створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної, спортивної та творчої роботи.

1.9.Основним видом діяльності є освітня, яка ґрунтується на засадах та принципах, визначених Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», а саме: людиноцентризм; верховенство права; забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища; забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; науковий характер освіти; різноманітність освіти; цілісність і наступність системи освіти; прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством; інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти; інтеграція з ринком праці; нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями; свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності; академічна доброчесність; академічна свобода; фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах, визначених законом; гуманізм; демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури та культури демократії; формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання політичних партій в освітній процес; невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом); різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань; державно-громадське управління; державно-громадське партнерство; державно-приватне партнерство; сприяння навчанню впродовж життя; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівні можливості для всіх.

1.10.Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1)безпечні та комфортні умови освітньої діяльності;

2)дотримання Державних стандартів початкової, базової та профільної середньої освіти;

3)дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

4)дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Ліцею;

5)прозорість та інформаційну відкритість Ліцею тощо.

1.11.Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 11жовтня2021року №1062 «Про затвердження Положення про ліцей», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Статутом.

1.12.Ліцей самостійно приймає рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. Автономія Ліцею полягає у його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових (у межах наданих повноважень), кадрових та інших питань діяльності Ліцею, що провадиться в порядку та межах, визначених чинним законодавством України, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Статутом.

1.13.Ліцей має право:

1)визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітніх програм;

2)самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої та інноваційної діяльності;

3)визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу в установленому порядку;

4)розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, визначати варіативну частину навчального плану;

5)спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

6)отримувати майно, кошти і матеріальні цінності від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, юридичних та фізичних осіб України або інших держав, у тому числі як благодійну допомогу відповідно до законодавства, а також залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

7)розвивати власну навчально-матеріальну та соціальну базу;

8)мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи (позашкільний підрозділ, пансіон, кафедри з окремих освітніх галузей/навчальних предметів (інтегрованих курсів), лабораторії, підрозділи з питань інноваційної діяльності, філії, інші внутрішні структурні підрозділи);

9)на основі договорів (угод) співпрацювати з іншими організаціями, підприємствами, установами для проведення різних видів робіт;

10)надавати додаткові освітні та інші послуги, передбачені чинним законодавством України, та розпоряджатися надходженнями від їх надання у порядку, установленому законодавством;

11)застосовувати сучасні освітні технології реалізації змісту навчання на засадах його диференціації, індивідуалізації;

12)запроваджувати власну символіку та атрибутику, форму для учнів;

13)встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

14)звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері освіти, а також брати участь у роботі над проєктами;

15)провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту;

16)розробляти, удосконалювати та впроваджувати нові освітні технології і форми організації освітнього процесу;

17)здійснювати інші права, що не суперечать законодавству, та займатися іншою діяльністю, що викликана практичними потребами Ліцею і не заборонена чинним законодавством, а також здійснювати інші права, які обумовлені цим Статутом, або надані юридичним особам чинним законодавством України.

1.14.Ліцей зобов’язаний:

1)реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

2)здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

3)задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування Ліцею, у здобутті базової середньої освіти;

4)за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи та класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

5)створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

6)забезпечувати єдність навчання та виховання;

7)проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеним спеціальним законодавством;

8)забезпечувати відповідність рівня освіти Державним стандартам базової та профільної середньої освіти;

9)охороняти життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників Ліцею;

10)додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу Ліцею;

11)забезпечувати видачу учням документів про освіту встановленого зразка;

12)здійснювати інші повноваження, делеговані Засновником Органу управління освітою.

1.15.Освіта в Ліцеї здобувається за очною (денною) формою. Також може здобуватися за дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами.

1.16.У Ліцеї право на здобуття повної загальної середньої освіти гарантується незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

1.17.Мовою освітнього процесу в Ліцеї є державна мова. Кожному учневі Ліцею гарантується право на здобуття повної загальної середньої освіти державною мовою, що забезпечується шляхом організації викладання всіх навчальних предметів (інтегрованих курсів) державною мовою, крім випадків, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту».

1.18.Право на навчання мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою може бути реалізовано в окремих класах Ліцею з навчанням відповідною мовою, що відкриваються відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту». У таких випадках перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини, визначаються освітньою програмою Ліцею згідно з вимогами державних стандартів та з урахуванням особливостей мовного середовища.

1.19.Для здійснення статутної діяльності Ліцей може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

1.20.Режим роботи Ліцею встановлюється його адміністрацією відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

1.21.Харчування у Ліцеї організовується відповідно до санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та чинного законодавства України. Контроль за організацією та якістю харчування покладається на Засновника та директора Ліцею.

1.22.Медичне обслуговування учнів у Ліцеї забезпечується Засновником і здійснюється місцевим закладом здоров’я та медичним працівником, який входить до штату Ліцею.

Місцевий заклад охорони здоров’я спільно з Органом управління освітою щороку забезпечують безоплатне проведення медичного огляду учнів, моніторинг стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів у Ліцеї.

Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів здійснюється відповідно до законодавства.

1.23.Зміни до Статуту Ліцею вносяться у порядку, встановленому для його реєстрації.


Кiлькiсть переглядiв: 449