НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

* Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI

* № 5073-VI Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-УІ (із змінами)

* Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодій­ної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 р. № 1295 (із змінами)

* Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання бла­годійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бю­джетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами)

* Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, роз­гляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних уста­нов» від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами)

* Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення цільового використан­ня коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19 серпня 2009 р. № 1007-р (із змінами)

* Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпе­чення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів» від 8 грудня 2009 р. № 1564-р

* Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення ін­формації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011р. № 1/9-289

* Лист Міністерства юстиції України від 29 липня 2010 р. № 604-0-2-10

Правові аспекти отримання навчальними закладами благодійної допомоги

Проблеми фінансового забезпечення, нормального функціону­вання і фінансово-економічного розвитку завжди були надзвичайно гострими для освіти. Саме тому в умовах сьогодення актуалізується питання залучення додаткових коштів і виявлення джерел їх попов­нення.

Відповідно до статті 61 Закону України «Про осві­ту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами, далі — Закон № 1060) додатковими джерелами фінансуван­ня є добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окре­мих громадян.

Благодійну допомогу навчальним закладам мо­жуть надавати як фізичні особи, так і підприємства, установи, організації (у тому числі благодійні).

Здійснення благодійної діяльності

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на таких засадах:

• законність;

• гуманність;

• спільність інтересів і рівність прав її учасників;

• гласність;

• добровільність.

Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодій­ні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI:

1) бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.

Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом;

2) благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;

3) благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності;

4) благодійна програма - комплекс благодійних заходів у сферах, визначених цим Законом;

5) благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності;

6) меценатська діяльність - благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України.

Сферами благодійної діяльності є:

1) освіта;

2) охорона здоров’я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Законом встановлено, що благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

6) публічний збір благодійних пожертв;

7) управління благодійними ендавментами;

8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Отримання та оформлення благодійної допомоги

Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровіль­них) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінан­сування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами, далі — Порядок № 1222), бла­годійна допомога може надаватися благодійниками набувачам у гро­шовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, ви­значеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги.

Якщо благодійником не визначено конкретні цілі використання коштів, шля­хи спрямування благодійної допомоги визначає керівник навчального закладу з урахуванням першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю закладу.

Між благодійниками та навчальними закладами можуть укла­датися договори про надання благодійної допомоги. У такому дого­ворі можна перебачити різні питання, зокрема такі:

• механізм регулювання процедури приймання і використан­ня благодійної допомоги на потреби навчального закладу;

• порядок розподілу благодійної допомоги;

• перелік благодійної допомоги;

• строки надання благодійної допомоги тощо.

У договорах про надання благодійної допомоги можна перед­бачити, що частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямову­ватися на виплату доплат, надбавок працівникам навчальних закла­дів, на їх преміювання.

Відповідно до пункту 4 Порядку № 1222 благодійні внески у гро­шовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням», тобто шляхом здійснення певної касової операції.

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити як на спе­ціальні рахунки відповідних органів управління освітою, так і безпосе­редньо на рахунки навчальних закладів.

Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допо­мога, ведеться відповідно до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благо­дійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, за­твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1295 (із змінами, далі — Порядок № 1295). Навчальний за­клад, який отримує благодійну допомогу у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, може укладати договір з різними організація­ми про надання та отримання таких послуг, а також складати акти про якість наданих послуг або виконаних робіт.

Пунктом 8 Порядку № 1295 передбачено, що юридичні особи — набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність за встанов­леними Держкомстатом формами, яку надсилають відповідній комі­сії з питань гуманітарної допомоги та органам державної податкової служби. Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодій­ною допомогою, юридичні особи — набувачі благодійної допомоги, користуються планом рахунків та інструкцією про його використан­ня, що діють в Україні.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
вiд 4 серпня 2000 р. N 1222
Київ

Про затвердження Порядку отримання благодiйних
(добровiльних) внескi
в i пожертв вiд юридичних та
фi
зичних осiб бюджетними установами i закладами освiти,
охорони здоров'я, соцi
ального захисту, культури, науки,
спорту та фi
зичного виховання для потреб
їх фi
нансування

( Назва Постанови iз змiнами, внесеними згiдно з
Постановою КМ N 368 вiд 14.04.2009 )

( Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ
N 368 вiд 14.04.2009 )

( Додатково див. Указ Президента
N 287/2009 вiд 30.04.2009 )

( Додатково див. Рiшення Конституцiйного Суду
N 28-рп/2009 вiд 28.10.2009 )

( Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ
N 245 вiд 17.02.2010 )

Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє: ( Вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 368 вiд 14.04.2009 )

Затвердити Порядок отримання благодiйних (добровiльних) внескiв i пожертв вiд юридичних та фiзичних осiб бюджетними установами i закладами освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, науки, спорту та фiзичного виховання для потреб їх фiнансування, що додається. ( Постановляюча частина iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 368 вiд 14.04.2009 )

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 серпня 2000 р. N 1222

Порядок
отримання благодiйних (добровiльних) внескiв i пожертв вiд
юридичних та фiзичних осiб бюджетними установами i закладами
освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури,
науки, спорту та фiзичного виховання для
потреб їх фiнансування

( Назва Порядку iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 368 вiд 14.04.2009 )

1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та облiку благодiйних (добровiльних) внескiв i пожертв (далi - благодiйнi внески) вiд юридичних та фiзичних осiб - резидентiв i нерезидентiв (далi - благодiйники) безпосередньо бюджетними установами i закладами освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, науки, спорту та фiзичного виховання (далi - набувачi). ( Пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 368 вiд 14.04.2009 )

2. Благодiйнi внески можуть надаватися благодiйниками набувачам у грошовiй формi для потреб їх фiнансування за напрямами видаткiв, визначеними благодiйником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодiйником конкретнi цiлi використання коштiв не визначено, шляхи спрямування благодiйного внеску визначаються керiвником установи, закладу - набувачiв вiдповiдно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною дiяльнiстю установи, закладу.

Частина коштiв, отриманих як благодiйнi (добровiльнi) внески i пожертви вiд юридичних та фiзичних осiб, може спрямовуватися на виплату заробiтної плати працiвникiв установ i закладiв освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, науки, спорту та фiзичного виховання вiдповiдно до кошторисiв зазначених установ i закладiв з дотриманням вимог Закону України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" ( 531/97-ВР ) у разi, коли такий напрям видаткiв визначений благодiйником. ( Абзац другий пункту 2 в редакцiї Постанови КМ N 368 вiд 14.04.2009 - дiю змiни зупинено згiдно з Указом Президента N 287/2009 вiд 30.04.2009; змiну визнано неконституцiйною, на пiдставi Рiшення Конституцiйного Суду N 28-рп/2009 вiд 28.10.2009; абзац другий пункту 2 в редакцiї Постанови КМ N 245 вiд 17.02.2010 )

3. Благодiйнi внески не можуть замiняти плату за надання установами i закладами платних послуг за перелiками, визначеними в установленому порядку.

4. Благодiйнi внески у грошовiй формi зараховуються на рахунок "Суми за дорученням". Облiк товарiв, робiт i послуг, отриманих як благодiйна допомога, ведеться згiдно з Порядком, визначеним постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1295 "Про затвердження Порядку розподiлу товарiв, отриманих як благодiйна допомога, та контролю за цiльовим розподiлом благодiйної допомоги у виглядi наданих послуг або виконаних робiт" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р, N 33, ст. 1238, N 46, ст. 1688).

Пiсля надходження благодiйного внеску набувач вносить змiни до спецiального фонду кошторису за напрямами видаткiв, що визначаються вiдповiдно до пункту 2 Порядку, визначеного постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 сiчня 2000 р. N 17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основнi вимоги щодо виконання кошторисiв доходiв i видаткiв бюджетних установ та органiзацiй" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 2, ст. 40).

5. Бухгалтерський облiк благодiйних внескiв ведеться вiдповiдно до Порядку бухгалтерського облiку та звiтностi в бюджетних установах гуманiтарної допомоги, затвердженому наказом Головного управлiння Державного казначейства вiд 10 грудня 1999 р. N 113.

Звіт

батьківського комітету

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

з використання благодійних коштів

станом на 17 листопада 2017 року

На виконання Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року , щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків, з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку», надаю для ознайомлення наступну інформацію, в якій йдеться про залучення та використання благодійної допомоги .

Протягом серпня-листопада місяців 2017 року було прийнято комісією та проведено по бухгалтерському обліку бухгалтером такі матеріальні цінності та послуги:

№ з\пНазва послугиКількістьВартість (натуральна форма)
1.Розмивання стінМ.кв.3573570,00
2.Розмивання стеліМ.кв. 1751750,00
3.Шпаклювання стінМ.кв.35716065,00
4.Ґрунтування стінМ.кв.3575355,00
5.Фарбування стін 2 рази.М.кв. 35710710,00
6.Шпаклювання стеліМ.кв.291305,00
7.Грунтування стеліМ.кв.29435,00
8.Фарбування батарей та дверей500,00
9.Побілка стеліМ.кв.1751750,00
10.Фарбування стін коридора та між поверхових сходівМ.кв. 69520850,00
всього62470,00
№ з\пНазва послугиКількістьВартість
1.Послуги державного реєстратора480,00
2.Послуги Ощадбанку7,00
всього487,00
№ з\пНазва послугиКількістьВартість
1.Послуги Нової пошти33,00
всього33,00

Всього витрачено коштів на послуги: 520,00(п’ятсот двадцять гривень 00 копійок)

Придбання матеріалів батьківським комітетом школи

1.ДП-З-ЄВРО5літ.20,5821,29429,92
2.Бензин А-92літ.2022440,00
3.Олива 2-х такт.літ.173,9973,99
4.Діагностика бензокоси1100100,00
5.Бензин А-92літ.2022440,00
6.Бензин А-92літ.20,1823,19459,90
7.Флешкашт.1140140,00
8.Фарба білашт.1148148,00
9.Кісточкашт.12929,00
10.Розчинникшт.13232,00
11.Катушкашт.1158158,00
12.Крючок(для тюлі)шт.22040,00
13.Жидке склошт.18080,00
14.Замок внутрішнійшт.2292584,00
15.Комплект плакатів для кабінету фізики1200200,00
16.Удочка для оприскувачашт.1115115,00
17.Шари надувніуп.1500500,00
18.Батарейкишт.32060,00
19.Лєнта кольоровам.34,5269,00
20.шпательшт.22142,00
21.шпательшт.31236,00
22.шпательшт.11414,00
23.круг обрізнийшт.22550,00
24.перчаткишт.1211132,00
25.ф-ра білашт.3130390,00
26.ф-ба жовташт.12525,00
27.скотчшт.15757,00
28.сатенгіпсшт.2192384,00
29.ізолєнташт.21326,00
30.брусок-човникшт.11717,00
31.барвникшт.12020,00
32.сверло № 6шт.13030,00
33.дюбельшт.300,824,00
34.щітка малярнашт.2510,00
35.щітка малярнашт.2714,00
36дюбельшт.311,237,20
37ізолєнташт.12121,00
38саморізишт.101,212,00
39валікишт.24998,00
40Фарба білашт.2145290,00
41уай-спірітшт.13030,00
42щітка по металушт.15252,00
43дюбельшт.102,525,00
44вимикачшт.23162,00
45розпред.коробкашт.2612,00
46перетворювач іржішт.13030,00
47дюбельшт.850,00
48грунтовкашт.19595,00
49багетишт.1717289,00
50кабельм.1817306,00
51рідкі цвяхишт.14848,00
52дюбельшт.102,727,00
53дюбельшт.133,00
54біташт.11212,00
55шайбашт.100,44,00
56шайбишт.101,313,00
57барвникшт.12020,00
58рідке склошт.12828,00
59фарба білашт.1147147,00
60грунтовкашт.15555,00
61саморізишт.500,315,00
62лєска для тримерашт.23570,00
63порок пральнийшт.1103103,00
64миючешт.343129,00
65миюче для склашт.31751,00
66ручка для валікашт.11616,00
67валікшт.15050,00
68щіткашт.3618,00
69щіткашт.12020,00
70барвникшт.22550,00
71одіялашт.6134,4806,40
72барвникшт.22550,00
73валікшт.15050,00
74ручка для валікашт.11616,00
75рідке склошт.13131,00
8611,41
№ п/пНазваОд.вимірКіл-тьЦінаСума грн.коп.,
1миючий засіб Мр.Пропершт.2250500,00
2миючий засіб "Гала"шт.425100,00
3жорсткий дискшт.1609609,00
4карта пам'ятішт.1280280,00
1489,00
№ п/пНазваОд.вимірКіл-тьЦінаСума грн.коп.,
1краншт.17878,00
2диски CD-RWшт.715105,00
3тканиним.1,637,560,00
4тканиам.1212,00
5тканиним.0,521,910,95
6сатенгіпсміш.1160160,00
7шпагатшт.15757,00
8фарбникшт.22550,00
9саморезишт.1000,1515,00
10лєска для тримерашт.15252,00
11лєска для тримерашт.15050,00
12катушкашт.1115115,00
13круг обрізнийшт.33296,00
14насадкашт.11010,00
15санклін мий.шт.23876,00
16рукавиці хбпар.3721,00
17лампочкашт.2714,00
18лампочка 100Втшт.8756,00
19краншт.17878,00
20ураган гербіцидшт253106,00
21раундап гербіцидшт.24590,00
22кабель стяжкишт.400,416,00
23дюбельшт.10110,00
24дюбельшт.192,751,30
25серцевина в замокшт.1123123,00
26дюбельшт.30130,00
27туал.каченяшт.132,2322,00
28вукруткашт.126,,0026,00
29індикаторшт.11919,00
30ізолєнташт.11919,00
31туал.папіршт.166,00
32бочонокшт.11010,00
33сіліконшт.254108,00
34пістолет для сіліконушт.14242,00
35кабель стяжким3,51863,00
36автомат 16Ашт.250100,00
37діпрейкашт.12323,00
38дюбельшт.10550,00
39одіяло дитячешт.4120480,00
40сверлошт.515,477,00
41горщик для квітівшт.15858,00
42земля для квітівшт.13030,00
43рулєткашт.18282,00
44.М.пропершт.13737,00
3094,25

Всього витрачено коштів для придбання: 13194,66 (тринадцять тисяч сто дев’яносто чотири гривні 66 копійок)

№ п/пКласиПридбання матеріалівПослугиСума
Ремонт класів(натуральна форма)
П.І.П. голови б/к
1.Матюшкіна Н.М. -11650,50400,001050,50
2.Кисіль О.В. - 8Б795,00200,00995,00
3.Лісовська Н.Ф.- 8А353,00200,00553,00
4.Андреєва О.І.- 5Б6078,00400,006478,50
5.Дмитрук В.В. – 2В4392,00500,004892,00
6.Антоненко Н.М. – 4Б659,00300,00959,00
7.Кравець К.М. – 2Б396,00200,00596,00
8.Петровська Г.О. – 7Б1639,00559,002198,00
9.Осадча Л.М. – 9Б430,00200,00630,00
10.Мосійчук І.Й. – 1Б681,00350,001031,00
11.Сувид О.О. – 6Б3018,00200,003218,00
12.Шевченко А.М. – 7А794,00350,001144,00
13.Бондарчук Л.О.- 3В470,50200,00670,50
14.Ранценс М.В. – 3-Б1363,00800,002163,00
15.Решетняк Т.С. – 5А496,00200,00696,00
16.Панченко А.М. – 2А480,00200,00680,00
17.Толочко В.М. – 4А494,00200,00694,00
18.Барановська А.В. – 6А1380,00200,001580,00
19.Куликова О.В.- 10546,00546,00
20Корнієнко Є.А. – 1А455,44200,00655,44
21Глушко О.М. 3-А7645,007645,00
22Зінченко Л.Ю. – 9Б586,00200,00786,00
23.Тробюк О.В. – 9А430,00200,00630,00
Разом:34231,946259,0040490,94
Кiлькiсть переглядiв: 552